BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Right Header

HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Cricket All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan > Welcome to all the Students > Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread Display Modes
Old 04-02-2009, 12:49 AM   #1
lectures Dictionary English to Urdu Letter 'N' (Roman Urdu)

N

nab: v.t. chhiin leyna/dhar leyna/jhapaT leyna/
uchak leyna

nacket: n. halka phulka khaana

naevus: n. paedaa'iSHi niSHaan

nag: v.i. dhamkaana/diq karna/pareySHaan karna/
sohaan e ruuH hona

nag: n. TaTTu/nikamma ghoRa/yaabu

nail: n. kiil/meyKH/mismaar/naaKHun

naissant: n. nau zaa'edah/ubharta hu'a/ugta hu'a

naÔve: a. anaaRi/naa samajh/saadah lauH/
saadah mizaaj/siidha saadah

naively: adv. bhol pan sey/bila tasanno^

naivete: n. anaaRi pan/bhol pan/saadah lauHi/saadgi

naked: a. ‚ari/‚yaañ/bañjar/barhanah/bey bachaa'o/
bey lebaas/bey niyaam/GHaer aaraastah/
khula/khuli Haqiiqat/nañga/
nañg dhaRañg/Żryaañ

nakedly: adv. bey laag lapeyT/saaf saaf

nakedness: n. bañjar pan/barhanagi/saadgi/Żryaani

naker: n. naqqaarah

namby-pamby: a. bey mazah/kam zor/tiflaanah

name: v.t. kaehna/naam dharna/naam leyna/naam rakhna/
naam zad karna

name: n. ism/naam

named: a. maSHhuur/naam dahiñdah

nameless: a. bey naam/bila ism/gum naam

namely: adv. goya keh/ya^ni

nameplate: n. naam ki taKHti

namesake: n. ham naam

nap: v.t. aañkh lagaana/jhapki leyna/uuñghna/
qaeluulah karna

nap: n. kapRey ki bur/kapRey ka ruu'aañ

nape: n. guddi/mañka/qafa

napery: n. añgochha/dast maal/dastar KHwaan/meyz poSH

napkin: n. dast maal/kaaGHzi ya kapRey ka ruu maal

napless: a. bey ruu'aañ/bur key beGHaer

Narcissus: n. nargis

narcissism: n. nargisiyat

narcotic: n. naSHah aawar chiiz

nare: n. nathna

nark: n. muKHbir

narrate: v.t. bayaan karna/naql karna/sunaana

narration: n. bayaan/Óbaarat/naql/rawaayat

narrative: n. aeHwaal/bayaaniyah/daastaan/
Haal/kaefiyat/kahaani/katha/naql/
rawaayat/rudaad/taqriir

narrator: n. daastaan go/qissah go/raawi

narratory: a. bayaani/taSHriiHi/wazaaHati

narrow: v.t. taeHdiid karna/tañg karna

narrow: a. baKHiil/chhoTa/gaehra/GHaa'er/kam chauRa/
kam meqdaar/kam wasii^/kañjuus/KHasiis/
kotaah/maeHduud/muSHkil/muta^assib/qaliil/
tañg/tañg nazar/thoRa

narrow: n. tañg Hissah/tañg naa'ey/waadi

narrowly: adv. ba diqqat/ba muSHkil/taa'mmul sey

narrow-minded: a. kaTTar/kotaah nazr/muta^assib/past KHayaal/
tañg dil/tañg nazar

narrow-mindedness: n. auchha pan/kam zarfi/kotaah nazri/
tañg dili/tañg nazri/ta^assub

narrowness: n. fiSHaar/kotaahi/tañg dasti/tañgi/
Żsrat/ziiq

nary: adv. kabhi nahiiñ/ko'i bhi nahiiñ/nahiiñ

nasal: a. anfi/naak sey muta^alliq

nasalisation: n. maGHnuunah saazi

nasalise: v.t. naak sey ada karna

nasality: n. Huruuf e GHuñnah

nasally: adv. guñguni aawaaz sey/naak meyñ sey/naak sey

nascence: n. nau KHeyzi

nascent: a. nau zaa'edah/ubharta hu'a/upachta hu'a/
ugta hu'a/wujuud meyñ aata hu'a

nastily: adv. aluudgi sey/bad tiinati sey/gañdey pan sey/
saKHti sey

nasty: a. aaluudah/bad bu daar/bad KHu/bad mizaaj/
bad zaa'eqah/bey huudah/foHSH/GHaliiz/
kamiinah/kaTkhana/KHaraab/maela/makruuh/
naa gawaar/najis/takliif deh

natal: a. paedaa'iShi/wilaadat sey muta^alliq

natality: n. SHaraH e paedaa'iSH/wataniyat

natant: a. baehta hu'a/taerta hu'a

natation: n. paeraaki/SHinawari/taeraaki/
taeraaki ka ‚mal

nation: n. mulk/qaum

nation-wide: a. baen ul mulki

nationhood: n. qaumiyat

national: a. milli/qaumi

national bank: n. qaumi baeñk

national exchequer: sar kaari KHaazaanah

National Guard: n. qaumi moHaafiz

national income: n. qaumi aamadani

national park: n. baaGH e milli(m.)

nationalisation: n. qaumi banaaney ka ‚mal

nationalise: v.t. mulki banaana/qaumi yaanah/watnaana

nationalism: n. millat par wari/milliyat/qaum parasti/
qaumi jazbah aur tamañnaa'eñ

nationalist: n. millat parast(m.)/qaum parast(m.)/
qaumi jazbey sey sar SHaar(m.)/
watan parast(m.)

nationalistic: a. qaum parast aanah

nationality: n. qaumiyat(f.)/wataniyat(f.)

nationally: adv. qaumi taur par

native: a. bey takalluf/deysi/fitri/GHaer masnuu^i/
KHaalis/KHalqi/maeHl e paedaa'iSH/
maqaami/mutawattin/siidha saadah/taba^i

native: n. baa SHiñdah/deysi/
maeHl e paedaa'iSH/mulki/maqaami

natively: adv. ba leHaaz e wilaadat/fitratan/tab^an

nativeness: n. deysi pan/maqaamiyat

nativism: n. maqaamiyat/nazriyah e KHalqiyat

nativity: n. paedaa'iSH/zaa'echah

nattily: adv. KHuSH lebaas aanah/KHuSH waz^aanah/
saliiqah mañdi sey

nattiness: n. nafaasat pasañdi/KHuSH numaa'i/
KHuSH saliiqgi/safaa'i/sajaawaT

natty: a. bana sañwra/KHuSH lebaas/KHuSH waza^/
saaf suthra/saliiqah mañd

natural: a. bey saaKHtah/bila takalluf/bila tasanno^/
fitri/fitrati/paedaa'iSHi/qudrati/taba^i

natural childbirth: n. qudrati waza^e Hamal

natural history: n. taariiKH e fitri/taariiKH taba^i/
taariiKH e maujuudaat

natural law: n. fitri qaanuun/qaanuun e qudrat

natural philosophy: n. Ólm e tabii^i/qudrati falsafah

natural resources: n. qudrati wasaa'el

natural science: n. tabii^i Ólm

natural selection: n. tabii^i iñteKHaab

naturalisation: n. fitrat sey tabiiq/fitri banaaney ka ‚mal/
watan giiri

naturalism: n. dahriyat/fitrat pasañdi/fitratiyat/
Haqiiqat pasañdi

naturalist: n. dahriyah/fitrat parast/maahir e maujuudaat/
taba^i Żluum ka maahir

naturalistic: a. fitriyat pasañd aanah/tabii^i

naturally: adv. bey takalluf aanah/fitratan

naturalness: n. bar jastahgi/bey saaKHtahgi/bey takallufi/
ham waari/qudrati pan

nature: n. ‚alam(m.)/fitrat(f.)/kaa'enaat(f.)/kaefiyat(f.)/
kaun(f.)/KHaslat(f.)/KHu(f.)/kirdaar(m.)/
maaya(f.)/mizaaj(m.)/nau^iyat/par chhaawaañ(m.)/
qism(f.)/qudrat(f.)/sariSHt(f.)/taba^(f.)/
tabii^at(f.)/waza^(f.)/zaat(f.)

naught: n. ‚dam/nafi/sifar

naught: a. hiich

naughty: a. bad atwaar/bey huudah/bura/fitnah/SHariir

naughtiness: n. bey huudgi/SHaraarat/SHoKHi

nausea: n. GHisyaan/Heqaarat/karaahat/maaliSH/
matli/ubkaa'i

nauseating: n. qaey aawar

nauseous: a. makruuh ya Heqaarat aameyz/qaey aawar

nautical: a. baeHri/jahaazi/mallaaHoñ ka

naval: a. baeHri

nave: n. wast e kaliisa

nave: n. naaf e charKH/pahiyey ka wast

navel: n. naaf/naafah

navigable: a. qaabil e jahaaz raani

navigate: v.t. jahaaz raani karna

navigation: n. jahaaz raani

navigator: n. jahaaz raan/maahir e jahaaz raani

navy: n. baeHriyah/baeHri fauj

navy yard: n. baeHriyah godi

nay: adv. bey SHak/nah/nahiiñ

nay: n. iñkaar/manfi raa'ey/nafi/tardiid

neap: a. jazar

near: a. aaSHna/aas paas/baal baal bachna/
bey takalluf/bi/lag bhag/lañgoTiya/
nazdiik/paas/palley/peywastah/
qariib/qariin

near: v.t/i. nazdiik aana/paas aana/qariib aana/
qariib pahoñchna

nearby: a. bahot qariib/muttasil/paas/paRos meyñ

nearest: a. nazdiik tariin

nearly: adv. kuchh kuchh/qariiban/qariib qariib/
taqriiban

nearness: n. nazdiiki/paas paRos/qaraabat/qurb/qurbat/
taqarrub/yagaangat

nearsighted: a. kam nazar/qariib biin
siirat/tabii^at/waza^

neat: a. baa qaa^edah/chaabuk dast/KHaalis/
nafiis/saaf/saaf suthra/saliiqah mañd/
ujla(m.)/ujli(f.)/Żmdah

neat: n. Dhor Dañgar/maweySHi

neatly: adv. KHuSH asluubi sey/safaa'i sey/suthraa'i sey

neatness: a. KHuSH asluubi/kaari gari/
nafaasat/safaa'i/ujla pan/Żmdahgi

nebbish: n. jheyñpu/nikamma/phuuhaR

nebula: n. sadiim/saHaabiyah/sitaaroñ ka jhurmaT

nebular: a. sadiimi

nebulous: a. abr numa/dhuñdla/GHaer waazeH/mubham

necessary: a. dar kaar/laazim/laazmi/laazim o malzuum/
naa guziir/waajibi/zaruuri

necessarily: adv. laazman/zaruuri taur sey

necessariness: n. majbuuri

necessitate: v.t. majbuur kar deyna/zaruuri kar deyna

necessitous: a. GHariib/naa daar/moHtaaj

necessities: n. lawaazim/lawaazimaat/sar o saamaan/
zaruuriyaat

necessity: n. chaah/eHteyaaj/Haajat/laazmah/zaruurat

neck: n. gala/gar dan

neck: v.t. galey lagana

neck and neck: paehlu ba paehlu

necked: a. gar dan daar

necking: n. gardani/sar e sutuun

neckkerchief: n. gulubañd

necklace: n. gulu bañd/haar/maala/tauq

neckline: n. qamiiz ka gala

necrology: n. ittelaa^e wafaat/fehrist e amwaat

necrophagous: a. laaSHah KHor/murdaar KHor/murdah KHor

necrophagy: n. laaSHah KHori/murdah KHori

necropolis: n. qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaañ

necropsy: n. laaSH biini

nectar: n. aab e Hayaat/amrat/deotaa'oñ ka maSHruub

nectarine: n. aaRu ki eyk qism/eyk taraH ka SHaftaalu

nectarous: a. ras bhara/SHahed bhara

nectary: n. ras daan

nee: a. biñt/paeda SHudah

need: v.i. chaah'iey/zaruurat mañd hona

need: n. chaah/eHteyaaj/Haajat/iqteza/zaruurat

needed: a. dar kaar

needful: a. zaruuri

needful: a. matluubah/zaruuri

needfully: adv. matluubah taur par/zaruuri

needfulness: n. talab/taqaaza/zaruurat

needle: n. kroSHia ki salaa'i/suu'a/suu'i(dim.)/sozan

needle's eye: n. naaka

needlelike: a. nok daar/suu'i ki taraH

needler: n. sozan kaar

needlepoint: n. suu'i sira

needless: a. bey kaar/fuzuul/GHaer zaruuri

needlessly: adv. bey faa'edah/bila zaruurat

needlessness: n. ‚dam e zaruurat/bey kaar pan/bey talbi

needlewoman: n. darzan/sozan kaar ‚urat

needlework: n. chikan/kaRhaa'i ka kaam/kaSHiidah kaari/
siina pirona/sozan kaari

needs: n. lawaazim(m.)/lawaazimaat(m.)

needs: adv. laazman/majbuuran

needy: a. faqiir/GHaraz mañd/Haajat mañd/miskiin/
moHtaaj/muflis/mustaHaq/naa daar/
zaruurat mañd

nefarious: a. bad/bad kirdaar/bad zaat/bey iimaan/
faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/
iñtehaa'i bad ma^aaSH/mazmuum

nefariously: adv. bad ma^aaSHi sey/bey iimaani sey

nefariousness: n. bad ma^aaSHi/bey iimaani/KHabaasat

negate: v.t. iñkaar karna/mañsuuKH karna/nafi karna

negator: n. iñkaar karney waala/muñkir/naasiKH

negation: n. ‚dam/fuqdaan/iñkaar/ma^duum/nafi/
salb/tardiid

negative: a. iñkaari/mamnuu^/manfi/salbi/tardiidi

negative: n. manfi bayaan/manfi istelaaH/manfi jawaab/
manfi lafz/manfi tajwiiz

negatively: adv. manfi taur par/salbi taur par

negativeness: n. manfiyat/salbiyat

negativism: n. iñkaar/kufr/manfiyat/salbiyat

negativist: n. muñkir/nafi pasañd

negativistic: n. muñkiraana/nafi pasañd aanah

neglect: v.t. chuukna/pas e puSHt Daalna/
GHaflat karna/naa kaafi tawajjoh deyna

neglect: n. ‚dam tawajjohi(f.)/bey dhyaani(f.)/
chuuk(f.)/bey iltefaati(f.)/
far o guzaaSHt(f.)/GHaflat(f.)/
sarf e nazar(f.)/taGHaaful(m.)/taeHqiir(f.)

neglected: a. faraamoSH

neglector: n. bey tawajjoh/GHaafil/qaasir

neglectful: a. bey parwaah/GHaafil/sahel añgaar

neglectfully: adv. GHaflat sey/sahel añgaari sey

neglectfullness: adv. bey parwaa'i/GHaflat SHo^aari/sahel añgaari

negligee: n. Dhiila Dhaala zanaanah ghareylu lebaas

negligence: n. bey parwaa'i/chaSHm posHi/faro guzaaSHt/
GHaflat

negligent: a. bey parwaah/bey qaa'edah/GHaafil/
GHaer moHtaat

negligently: adv. bey parwaa'i sey/GHaflat sey/GHaer moHtaat

negligible: a. KHafiif/baraa'ey naam/
qaabil e nazar añdaazi

negligibly: adv. KHafiif aanah

negotiable: a. guft o SHuniid key laa'eq/qaabil e iñteqaal

negotiate: v.i. baat chiit sey sauda hona/leyn deyn hona/
tabaadlah'e KHayaal hona

negotiate: v.t. baat chiit karna/beychna/bhunaana/
guft o SHuniid karna/leyn deyn karna/
peySH aana/muñtaqil karna

negotiation: n. guft o SHuniid/mazaakrah/mo^amalah

negotiator: n. darmiyaani SHaKHs/
guft o SHuniid karney waala

Negro: n. aswad/kaala/siyaah/zañgi/zañji

neigh: v.i. ghoRey ki taraH hinhinaana

neigh: n. ghoRey ki hinhinaahaT

neighbour: n. agla/ham saayah/paRosi/paas ka

neighbourhood: n. aas paas/gird o nawaaH/paas paRos/
paRos/qurb/qurb o jawaar

neighbouring: a. baraabar kaa/paRos kaa

neither: a/pron. nah yeh nah woh

nemesis: n. jaza/makaafaat e ‚mal/naa qaabil e SHikast
Hariif/paa daaSH e ‚mal

Neo-classical: a. nau klaasiiki

Neolithic: n. nau Hajri/patthar key zamaaney ka aadmi

neologism: n. nau alfaaz saazi/na'ey ‚qaa'ed/
naya Ólm e kalaam

neonatal: a. nau mauluudi

neonate: n. nau mauluud

neo-orthodox: a. nau raasiKH ul e^teqaad

neo-orthodoxy: n. nau raasiKH ul e^teqaadi

neophyte: n. anaaRi/mubtadi/nau aamoz/nau mazhab/
nau waarid

neophytic: a. nau muriid/nau waarid

neoplasm: n. gilTi/rasoli/sal^ah

neoplastic: a. sala^i

nephew: n. bhaañja/bhatiija/biraadar zaadah

nepotism: n. aqraba nawaazi/aqraba par wari/
KHaweySH par wari/kuñbah par wari

nepotistic: a. aqraba par war aanah

nereid: n. samuñdari deywi

nervation: n. rag bañdi/rag daari

nerve: n. ‚sb/nas/rag

nerve: n. DhiTaa'i/ghamañD

nerve cell: n. ‚sbi KHaliyah

nerve centre: n. markaz e a^saab

nerve fibre: n. ‚sbi reSHah

nerveless: a. bey a^saab/bey His/kam zor/naHiif/
pur sukuun

nervous: a. ‚sbi/bey chaen/chiR chiRaaya/GHabraaya hu'a/
Hawaas baaKHtah/kaSHiidah/muzabzab/
za^iif ul qalb

nervous breakdown: n. a^saabi kam zori/KHalal e a^saab

nervous system: n. a^saabi nizaam

nervousness: n. ghabraahaT

nervy: a. pareySHaan/mutazalzal/muztarib

nescience: n. fuqdaan e Ólm

nesh: a. mulaa'em/narm

ness: n. raas

nest: n. aaSHiyaanah/baseyra/ghoñsla/naSHeyman

nesting: v.t. darjah bañdi karna/ghoñsla banaana

nester: n. baseyra karney waala/aaSHiyaan naSHiin

nestle: v.i. paas paas leyT kar aaraam deh hona

nestle: v.t. ghar banaana/panaah leyna

net: a. KHaalis

net: v.t. GHeyrna/jaal meyñ phaañsna

net: n. daam(m.)/daa'o(m.)/dhoka(m.)/fareyb(m.)/
jaal(m.)/jaali(f.)/phañda(m.)/uljhan(f.)

net income: n. KHaalis aamadani

net national product: n. KHaalis qaumi paeda waar

net profit: n. KHaalis nafa^

nether: a. naSHeybi/nichla

netherworld: n. ‚alam e aaKHirat/aqliim e ibliis/
dozaKH/jahañnum

netting: n. daam saazi/jaali ka TukRa

nettle: v.t. chheyRna/iSHte^aal dilaana/tañg karna

nettle: n. bichhwa ghaas/gaznah/qaraaz

nettlesome: a. baa aasaani chiRh jaaney waala/
pareySHaan kun/tunuk mizaaj

network: n. dhaagoñ, taaroñ, doriyoñ ka taana baana/
jaal/KHutuut

neural: a. a^saabi/‚sbi/zaehri

neuralgia: n. dard e a^saab

neuralgic: a. a^saabi dard sey muta^alliq

neural tube: n. ‚sbi nali

neurasthenia: n. zo^f e a^saab

neurologist: n. ‚sbiyaat daan/maahir ul a^saab

neurology: n. ‚sbiyaat/Ólm ul a^saab

neurotic: n. a^saabi mariiz

neurotic: a. ‚sbi marz sey mutaa'ssir

neuter: n. bey jiñs/jiñsey muSHtarak/muKHañnas

neutral: a. GHaer jaanib daar/ta^diili

neutrality: n. GHaer jaanib daari/GHaer waabastahgi

neutralism: n. bey tarfi/GHaer jaanib daari

neutralise: v.t. GHaer jaanib daar banaana/ta^diil karna

neutralisation: n. GHaer jaanib daar kaari/ta^diil gari

neutraliser: n. bey asar kar deyney waala/ta^diil gar

nťvť: n. 'glacier' par paRi hu'i barf

never: adv. hargiz nahiiñ/kabhi nahiiñ/qat^an nahiiñ

nevermore: adv. aayañdah kabhi nahiiñ/phir kabhi nahiiñ

never-never land: n. eyk KHayaali jagah/
jis SHaey ka wujuud naa mumkin ho

nevertheless: adv. amma/baa wujuud/taa ham/phir bhi

new: a. Haadis(m.)/Haaliyah(f.)/jadiid(f.)/
kora(m.)/(f.)/nau(m.)/naya(m.)/naweyla(m.)/
naweyli(f.)/taazah(m.)/taazi(f.)

newbie: a. kachcha/mubtadi/naya naya

newish: a. jadiid añdaaz ka/na'ey tarz par

newness: n. iijaad/iKHtiraa^/jiddat/naya pan/taazgi

new blood: naya KHuun

new-born: nau mauluud/nau zaa'edah

newbie: n. anaaRi/kora

newcomer: n. nau waarid/naya naya aaney waala

newel: n. matki/sutuun e ziinah

newfangled: a. achhoti aur na'i baat ka muSHtaaq/
nau saaKHtah/nau taraaSHiidah

new fashioned: a. Haal hi meyñ murawwaj

newly: adv. abhi abhi/Haal hi meyñ/nau/taazah taazah

newly arrived: a. nau waarid

newlywed: a. nau byaahta SHaKHs

new moon: n. helaal/maah e nau/naya chaañd

news: n. aKHbaar ya naSHriyah/baat/ittelaa^/
KHabreyñ/paeGHaam

news agency: n. KHabar rasaañ idaarah

newsboy: n. aKHbaar faroSH/pahoñchaata ho/
woh laRka jo aKHbaar beychta ya

newsbreak: n. ko'i qaabil e KHabar Haadisah, maajra,
saaneHah, waaqe^ah

newscast: n. KHabar naamah/naSHr e aKHbaar

newscaster: n. KHabreyñ naSHar karney waala/
naaSHir e aKHbaar

news conference: n. aKHbaari ijlaas

newsgirl: n. KHabreyñ suaaney waali

newsletter: n. KHabar naamah/parchah(f.)/ittelaa^ naamah

newsman: n. aKHbaar faroSH/KHabar nigaar/
naamah nigaar/saHaafi

newsmonger: n. bey sar o paa baateyñ karney waala/
gap baaz/gappi/GHappi/lapaRiya

newspaper: n. aKHbaar/jariidah/parchah/roz naamah

newspaperman: n. aKHbaari naamah nigaar/aKHbaari numaa'iñdah

newspaper writer: n. aKHbaar naweys

newspeak: n. na'i boli(f.)

newsprint: n. aKHbaari kaaGHaz/chhapaa'i ka sasta kaaGHaz

newsreel: n. taswiiri KHabar naamah

news stall: n. aKHbaari chabuutra, dukaan chah, thaRa

news stand: n. aKHbaari chabuutra, dukaan chah, thaRa

newsworthy: a. ahem ya dil chaspi ki Haamil KHabar/
qaabil e KHabar

New Testament: n. ‚ehd naamah'e jadiid/iñjiil

new year: n. saal e nau/naya saal

New Year's Day: n. nau roz/na'ey saal ka paehla din

next: a. aas paas/agla/aayañdah/bara bar/duusra/
maa ba^d/muttasil/mila hu'a/nazdiik/
niichey waala/uupar waala/parla/
peywastah/qariib tariin

next of kin: n. KHuuni riSHtey daar/waaris
qariib tariin riSHtey daar

next-door: a. mulHiq/ham saayah

next to: prep. fauri maa ba^d aaney waala/mulHiq

nexus: n. Ílaaqah/bañdhan/kaRi/lagaa'o/
marbuut silsilah/rabitah/ta^alluq/waastah

nib: n. Dañk/daraañti ka phal/ko'i nok daar sira/
nok/pariñdey ki choñch/patti/
qalam ki nok/qat

nibble: v.t. kaañTna/khuTakna/kutarna/kutar key khaana

nibs: n. KHud biin/maGHruur/taHakkum pasañd

nice: a. daqiiq/dil kaSH/gawaarah/KHuSH gawaar/
laziiz/mehrbaan/mo^azziz/SHaa'estah/Żmdah

nicely: adv. nafaasat sey/Żmdahgi sey

niceness: n. baariiki/baariik biini/KHuubi/
muu SHigaafi/nafaasat/nazaakat/
nuktah daani/suthraa'i

nicety: n. baariiki/latiif imteyaaz/nazaakat/
naazuk farq

niche: n. aalah/jharoka/jof/kamaan chah/KHala/
kona/maqaam/martabah/taaq chah

nick: v.t. churaana/daañta banaana/giñna/SHumaar karna

nick: n. ‚en mauqa^h/‚en waqt/daañta/dan daanah/
giñti/qa^r/SHumaar

(in the)nick of time: ‚en waqt par

nicker: n. dan daanah ya niSHaan banaaney waala/
luTeyra/uchakka/uThaa'i giira

nicker: n. hañsi/qaehqahah

nickname: v.t. laqab deyna/naam dharna

nickname: n. laaD pyaar ka naam/laqab/Żrf

nicotine: n. tambaaku ka zaehr

nidify: v.i. ghoñsla banaana

nidus: n. baezah gaah/ghoñsla/markaz/
namu gaah/naSHeyman

niece: n. bhaañji/bhatiiji

niello: n. siyaah miina kaari

niellist: n. siyaah qalam kaar

nifty: a. baañka/chalta purzah/
kaa'iyaañ/khara/phurtiila

niggard: n. baKHiil/kamiinah/kañjuus/laal chi

niggardliness: n. buKHl/kañjuusi/kañjuus pan

niggardly: adv. baKHiil/KHasiis/laal chi

niggle: v.i. baal ki khaal nikaalna

niggling: n. fuzuul kaam meyn waqt zaae^ karna/
muztarib ho kar chalna

Nigella: n. kara'el/kaloñji

nigh: a/adv. nazdiik/qariib

night: n. lael/raat/SHab

night assault: n. SHab KHuun

night blindness: n. SHab kori/ratoñdha

night blind: a. raat ko nah deykh sakney waala/SHab kor

night cap: n. mae'y SHabiinah/SHab KHwaabi ki Topi

night clothes: n. SHab KHwaabi ka lebaas

night club: n. SHabiinah 'club'

night dress: n. SHabiinah lebaas

night gown: n. jaamah'e SHab

night's lodging: n. baseyra

night owl: n. SHab bey daar

night shirt: n. SHabiinah qamiiz

night soil: n. fuzlah/GHalaazat

night time: n. hañgaam SHab/raat

night walker: n. SHab gard/SHab rau

nightfall: n. aaGHaaz e SHab/aaGHaaz din ka eKHtetaam/
raat ki aamad/SHaam

nighthawk: n. paSHSHah KHwaar/zaliim

nightingale: n. ‚ñdaliib/bulbul/hazaar daastaan

nightlong: a. raat bhar/SHab bhar

nightly: a. SHabaanah

nightmare: n. Daraa'ona KHwaab/kaabuus

nightmarish: a. bhayaanak/daehSHat añgeyz/haul naak/
kaabuusi

nigrescence: n. kaala pan/siyaahi

nihil: n. ‚dam

nihilism: n. ‚dmiyat/fanaaiyat/iñkaar e kul

nihilistic: a. ‚dmi/fanaa'i/laa wujuudiyati

Nike: n. jiit ki deywi

nil: n. naa daarad/nahiiñ/sifar

nill: v.t. iñkaar karna

nimble: a. chaabuk dast/chaalaak/chust/KHafiif/phurtiila/
subuk/teyz zehen

nimbleness: n. lap jhap/phurti/subuk raftaari/teyzi

nimbus: n. haalah

nimiety: n. afraat(f.)/kasrat(f.)/tajaawuz(m.)/
zeyaadti(f.)

nincompoop: n. bey waquuf/buddhu/gaa'odi/koRh maGHz

nine: a. nau

ninefold: a. nau guna

ninth: a. nawaañ

nip: v.t. chhiin leyna/chuTki leyna/jhapaT leyna/
masosna

nip: n. chuski/ghuuñT/jura^h

nipper: n. daspana/chimTi/sañsi

nipping: a. chubbhti hu'i/saKHt/teyz

nipple: n. chusni/gaat/sar e pistaan

nit: n. juuñ/juuñ ka añDa/liikh

nit-picking: nuktah chiini karna/SHadiid tañqiid karna

nitre: n. SHorah

nitwit: a. aeHmaq/buddhu/koRh maGHz

nival: a. barfaani

nix: n. hiich/nahiiñ

no: adv. la(pref.)/mat/naa/nahiiñ

no: a. iñkaar/mat/naa/nahiiñ

nob: n. maal daar/saaHab e asar/saaHab e imteyaaz

nobble: v.t. bey iimaani kar key jiitna/dhoka deyna

nobby: a. auwwal darjey ka/KHuSH poSH/SHaa'estah/
teyz tarraar

nobility: n. amiiri/a^la aKHlaaq/‚ali KHaan daani/
buzurgi/faKHr/najaabat/nawaabi/SHaraafat/
tabqah'e umra

noble: a. a^la martaba/buzurg/Hasan/KHaas/maSHhuur/
naami giraami/najiib/SHariif/Żmdah

nobleman: n. amiir/amiir zaadah

nobleness: n. ‚ali zarfi/‚zmat/baRaa'i/
karaamat/SHariif un nafsi

nobles: n. SHurafa

noblesse: n. a^la darjah key log/aSHraaf

noblesse oblige: n. ‚ali zarfi ka rawaiyah eKHteyaar
karney ka farz

noblewoman: n. ‚ali martabah ‚urat

nobly: adv. ‚ali zarfi sey/SHaraafat sey

nobody: pron. kam Haesiyat/ko'i nahiiñ

nocent: a. aziiyat rasaan/muzir/zarar rasaañ

nock: n. daañta/sufaar

nocturnal: a. SHabaanah/SHabiinah

nocturnally: adv. raat ko/SHabaanah taur par

nocuous: a. muKHrib e aKHlaaq/muzir

nod: v.i. niiñd key jhokey leyna/qubuul karna/
sar hilaana

nod: v.t. jhukaana

nod: n. iima(f.)/qubuuliyat(f.)/tasdiiq(f.)

noddle: n. chañdiya/guddi/khopRi/muñDiya/qafa

node: n. duñbal/gaañTh/ghuñDi/gilTi/girah/
gumRi/raas/suujan/ubhaar/Żqdah/warm

nodal: a. gaThiila/girah daar/
girah ya gilTi sey muta^alliq

nodality: n. girah daari

nodose: a. girah daar/gilTi daar/gaThiila

nodosity: n. gaañTh/girah daari

nodule: n. Dala/chhoTi si girah/kañkar/Żqdah

nodular: a. girah daar/kañkriili

nodus: n. mas'alah/peychiidah nuktah/Żqdah

noetic: a. ‚qli/ma^quul/zehni

nog: n. chobi khuuñTi/iiñT/meyKH

noggin: n. chhoTa pyaalah/iñsaani khopRi

nogging: n. dhajji bharaa'i/daraz bharaa'i

nohow: adv. qata^i nahiiñ

noil: n. uun ka reSHah/phursRa

noise: n. bey hañgam aawaaz(f.)/chapqaliSH(f.)/dhuum/
hullaR/paKH/pukaar(f.)/uuñchi aawaaz(f.)/
SHor(f.)/SHor SHaraaba

noiseful: a. baa aawaaz

noiseless: a. bey aahaT/bey aawaaz/KHaa moSH

noiselessly: adv. KHaa moSHi sey

noiselessness: n. bey aawaazi/KHaa moSHi

noisemaker: n. SHor machaaney waala

noisome: a. bad bu daar/muzir/muzir e seHat/nuqsaan deh

noisomely: adv. naa gawaari sey

noisomeness: n. ghin/karaahat/mazarrat rasaani/naa gawaari

noisy: a. bahot SHor machaaney waala/kalley daraaz/
pur SHor

noisily: adv. SHor GHoGHa key saath/SHor macha kar

nomad: n. aawaarah gard/baddu/bañjaarah/
KHaanah badoSH

nomadic: n. baddu/KHaanah badoSH

nomadism: n. KHaanah badoSHi/saeHra nawardi

no man's land: n. GHaer aabaad zamiin/mutanaaza^ Ílaaqah

nom-de-guerre: n. farzi naam/jañgi naam

nom-de-plume: n. taKHallus

nomenclator: n. naam deyney waala/tasmiyah kaar

nomenclature: n. ism bañdi/naamoñ ki fehrist/
nizaam e tasmiyah

nominal: a. aaTey meyñ namak/baraa'ey naam/farzi/
sirf naam ko

nominally: adv. baraa'ey naam/maeHz naam key li'ey

nominal price: n. mafruuzah qiimat

nominal wages: n. zaahiri ujrat

nominate: v.t. naam zad karna

nomination: n. naam zadgi/naam zadgi ka ‚mal

nominator: n. naam zad karney waala/naam zad kunañdah

nominative: a. faa^el/naam zadah

nominee: n. muñtaKHab SHudah/musammi/naam zadah SHaKHs

nomism: n. SHara^/SHarii^at

nomistic: a. SHara^i

nomocracy: n. qaanuuni Hukuumat

nomography: n. tarsiim nigaari

nomology: n. qaanuuni yaat/Żmuumi yaat

nomologist: n. qaanuuni yaat ka maahir

nomothetic: a. kulli yaati/qaanuun saaz/SHaare^

non: pref. GHaer/naa

non-ability: n. naa qaabliyat

non-absorbent: a. GHaer jaazib

non-acceptance: n. ‚dam e qubuuliyat

non-adhesive: a. naa chipakney waala

non-administrative: a. GHaer iñtezaami

non-aggression: n. ‚dam e jaarHiyat

non-alcoholic: a. GHaer alkoHoli

non-appearance: n. ‚dam e maujuudgi/GHaer Haaziri

non-attendance: n. GHaer Haaziri

non-attention: n. bey chau kasi/bey KHayaali/GHaer inhemaaki

non-believer: n. kaafir/mulHid/muñkir

non-belligerent: n. GHaer mutHarrib

non-combatant: a. GHaer laRaaka/GHaer muHaarib

non-combustible: a. GHaer aatiSH giir/jo jaldi aag naa pakRey

non-communicable: a. GHaer muta^addi/naa qaabil e ablaaGH/
naa qaabil e tarsiil

non-compliance: n. ‚dam ta^miil/naa farmaani/sar taabi

non-compliant: a. naa farmaan

non-compromising: a.ghaer musalehaannah

non-conductor: n. GHaer muwassil

non-contagious: a. GHaer muta^addi

non-cooperation: n. ‚dam e iSHtiraak/‚dam e ta^aawun

non-cooperative: a. naa musaa^id

non-corrosive: a. GHaer akkaal

non-deductible: a. naa qaabil e tafriiq

non-delivery: n. ‚dam e Hawaalgi/‚dam e taqsiim

non-destructive: a. GHaer taKHriibi

non-distinctive: a. GHaer mumaiyyaz

non-effective: a. GHaer mua'ssir/naa kaarah

non-efficient: a. naa aehl/naa kaar guzaar

non-elect: a. GHaer muñtaKHab

non-electric: n. jis meyñ sey bijli nah guzar sakey

non-execution: n. ‚dam ta^miil

non-existence: n. ‚dam/‚dam e wujuud/neysti

non-existent: a. GHaer maujuud

non-fattening: a. jo moTa nah karey

non-ferrous: a. GHaer aahani

non-fiction: n. GHaer afsaanwi

non-flammable: a. aasaani sey nah jalney waala

non-inductive: a. GHaer amaali

non-inflammable: a. GHaer aatiSH giir/jo jal nah sakey

non-intervention: n. ‚dam e mudaaKHilat

non-intoxicant: n. jo naSHah nah dey sakey

non-linear: a. GHaer KHatti/GHaer qataari

non-metal: n. GHaer dhaat

non-metallic: a. GHaer dhaati

non-objective: a. GHaer tarsiimi/tajriidi

non-observance: a. nazar añdaazi

non-partisan: n. GHaer waa bastah/waaqfiyat

non-partisanship: n. GHaer taraf daari/GHaer waa bastahgi

non-payment: n. ‚sam adaa'egi

non-permanent: a. kachcha/waqti

non-presence: n. ‚dam maujuudgi

non-productive: a. GHaer paeda waari

non-productivity: n. ‚dam e paeda waariyat

non-profit: a. bila munaafa^/KHaeraati

non-proliferation: n. ‚dam e tausii^

non-removable: a. jisey haTaaya ya miTaaya nah ja sakey/
naa qaabil e safaa'i

non-renewable: a. naa qaabil e tajdiid

non-representational: a. GHaer ma^ruuzi/GHaer numaa'iñdah/tajriidi

non-residency: n. GHaer aqaamat paziiri

non-resident: n. GHaer aqaamat paziir

non-residential: a. GHaer aqaamati/GHaer sukuunati

non-resistance: n. ‚dam e mumaane^at/‚dam e muzaaHimat

non-resistant: a. GHaer maane^/GHaer muzaaHim

non-restrictive: a. aazaad/bey rok Tok/GHaer muqaiyyad

non-returnable: a. naa qaabil e waapsi

non-rigid: a. GHaer ustuwaar/jo saKHt nah ho

non-scheduled: a. GHaer fehristi/GHaer jidauli

non-segregated: a. madGHam/muttasil/saalim

non-service: n. ‚dam ta^miil

non-skid: a. jo nah phisal sakey

non-smoker: n. GHaer tambaaku noSH

non-smoking: n. jahaañ Tambaaku noSHi ki ejaazat nah ho

non-standard: a. GHaer me^yaari/GHaer musallam

non-statutory: a. GHaer aa'ini

non-stop: a. bila rukey/GHaer mowaqqif

non-suit: n. da^wah jisey rok diya jaa'ey/
da^wah jisey waapas ley liya jaa'ey

non-taxable: a. naa qaabil e maeHsuul/mustasna az maeHsuul

non-transferable: a. GHaer mañquulah/naa qaabil e iñteqaal

non-verbal: a. GHaer lafzi

non-violence: n. ‚dam e taSHaddud

non-violent: a. GHaer mutaSHaddid

non-volatile: a. GHaer buKHaaraati/GHaer mutabaddil

non-white: a/n. GHaer safeyd faam

nonabrasive: a. naa KHaraSHiñdah

nonadjacent: a. GHaer mulHiq

nonage: n. ‚dam e buluuGHat/baalak pan/kam sini/
laRak pan/naa baaliGHi

nonagenarian: n. nawwey saalah

nonagesimal: a. nau waañ

nonce: n. maujuud mauqa^h/waqti taur par

nonchalance: n. bey GHarzi/bey parwaahi/laa ta^alluqi

nonchalant: a. bey GHaraz/bey parwaah/chup chaap/
laa ta^alluq

nonchalantly: adv. bey parwaa'i sey/ThañDey dil sey

noncommittal: a. bey wa^dah/GHaer waa bastah/naa paa bañd

noncommittally: adv. GHaer waa bastah taur par

nonconforming: n. bey paerawi

nonconformist: n. GHaer muqallid

nonconformity: n. ‚dam e ittefaaq/‚dam e mutaabiqat

nondependibility: a. GHaer qaabil e e^temaadiyat

nondescript: a/n. aadha tiitar aadha baTeyr/anokha/niraala

nonego: n. GHaer ana

nonentity: n. ‚dam/‚dam e wujuud/GHaer Haqiiqi/
GHaer maujuud/hiich/naa paed/niisti

nonessential: a. GHaer zaruuri

nonfeasance: n. tark e fe^l

nonfulfilment: n. GHaer takmiili/naa adaa'egi

nonhereditary: a. GHaer mauruusi/GHaer wiraasati

nonpareil: n. bey naziir

nonplus: v.t. baukhla deyna/buri taraH gaR baRaana

nonplus: n. Haeraani/Haerat zadgi/tazabzub

nonreligious: a. bey diini/GHaer mazhabi

nonsense: n. aa'eñ baa'eñ/anaap SHanaap/allam GHallam/
bakwaas(f.)/KHuraafaat(f.)/laGHwiyat(f.)/
majzuub ki baR(f.)/mohmal(f.)/mohmalaat(f.)/
waahi(m.)/zaTal(f.)

nonsensical: a. bey huudah/laGHw/mohmal/waahi

nonuser: n. Haq ya maraa^aat ka ‚dam e iste^maal

nonviable: a. GHaer saabit/naa qaabil e Hayaat

none: pron. ko'i nahiiñ/kuchh nahiiñ

nonetheless: adv. amma/phir bhi/taa ham

noodle: n. añDey miley bey KHamiir aaTey ki sewaiyaañ

noodle: n. gaa'odi

nook: n. alag thalag/goSHah/kona/tañg jagah

noon: n. do paehr

noonday: n. do paehr ka waqt/kisi ka zamaanah'e Żruuj

noontide: n. do paehr ka waqt

no-one: n./pron. ko'i nahiiñ

noose: n. Halqah/phañda/phaañsi/sarak phañda

nope! adv. la/nah/nahiiñ

noria: n. dulaab/iiraani charKHi/naa^uur/raheT

nor: conj. nah/nah to

norm: n. me^yaar/misaali qaa^edah/saañcha

normal: a. ausat/baa qaa^edah/fitri/Hasb e ma^muul/
ma^muuli/Żmuudi/zi SHo^uur

normal: n. ‚am/me^yaar/tanaasub/Żmuud

normalcy: n. baa qaa^edgi/ma^muul

normalisation: n. ma^muul par laaney ka ‚mal

normalise: v.t. ma^muul par laana

normality: n. baa qaa^edgi/ma^muuliyat/taba^i Haalat

normally: adv. ‚am taur par/Hasb e qaa^edah/ma^muulan/
tab^an/Żmuuman

normative: a. me^yaari/me^yaar bañdi sey muta^alliq

normatively: adv. ‚am taur par/baa qaa^edgi sey/
Hasb e me^yaar

north: adv. SHimaal ki jaanib

north: n. SHimaal

north: a. SHimaali

northbound: a. SHimaal ki samt rawaañ

northeasterner:n. SHimaal maSHriqi Ílaaqey ka baasi
ya baa SHiñdah

norther: n. baad e SHimaal/SHimaali hawa

northerly: a. SHimaali/SHimaal sey muta^alliq

northern: n. SHimaali/SHimaal ka/SHimaal meyñ waaqe^

northernmost: a. iñtehaa'i SHimaali

northerner: n. SHimaali baa SHiñdey

Northern Hemisphere: n. (nisf) kurrah'e SHimaali

northern lights: n. anwaar e SHimaali/SHimaali qutub roSHni

northing: n. ‚rz e SHimaali/SHimaaliyah

northland: n. SHimaali Ílaaqah

northlander: n. SHimaal Ílaaqey ka baasi ya baa SHiñdah

North pole: n. qutub e SHimaali

North Star: n. qutub taara/qutbi sitaarah

northward: adv. jaanib e SHimaal/SHimaal ki taraf

nose: v.t. naak ragaRna/naak sey chhuuna/
suuñghna/suRakna

nose: v.i. baRhna/jhaañkna ya daKHl deyna/
suuñghna ya suRakna

nose: n. naak/nathney

nose-bleed: n. naksiir

nose-dive: n. naak key bal Dubki/sar key bal GHotah

nose-flute: n. naak sey bajaaney waali baañsri

nose-led: a. achchhi taraH sey bey waquuf banaaya hu'a

nose-nippers: n. naak key baal nochney ki chimTi

nose-piece: n. anfiyah/ToñTi

noser: KHuuni naak/naak pey ghuuñsa/
saKHt dhut kaar

nose-rag: n. ruu maal

nose-ring: n. nath

(by a)nose: thoRey farq sey/thoRi kasar sey

(count)noses: kisi garoh ya majma^ meyñ
aadmiyoñ ka SHumaar

(follow one's)nose: naak ki siidh meyñ

(lead by the)nose: haath meyñ baag hona/
kisi ko ullu bana kar jo chaahey kara leyna/
naak pakaR kar chalaana/
qaabu meyñ rakhna/taabe^ rakhna

(look down one's)nose at: kisi ko Heqaarat sey deykhna

(pay through the)nose: bahot bhaari qiimat deyna

(under one's)nose: zeyr e nazar hona

nosebag: n. ghoRoñ ki khaaney ki thaeli(f.)/tobRa(m.)

noseband: n. mohri/naak paTTa

nosegay: n. chhoTa sa gul dastah/phuuloñ ka guchchha

noseless: n. bey naak/nakTa

nosocomial: a. haspataal sey muta^alliq

nosography: n. biimaari ki tauziiH

nosology: n. amraaz ki baa qaa^edah darjah bañdi

nosophobia: n. biimaar ho jaaney sey az Had daehSHat

nostalgia: n. maazi parasti/yaad e aiyyaam

nostology: n. saThyaaney pan ka mutaale^ah

nostril: n. nathna

nostrum: n. ataa'i dawa/laTka/ToTka

nosy: a. khoji/mutajassis/raaz ju/
taak jhaañk karney waala

nosiness: n. khoji pan/raaz juu'i/tajassus

not: adv. mat/naa/nahiiñ/qata^i nahiiñ

not ill: a. haTTa kaTTa

notable: a. GHaer ma^muuli/maSHhuur o ma^ruuf/mumtaaz

notable: n. mumtaaz chiiz ya SHaKHs/qaabil e yaad gaar

notability: n. imteyaaz/numaayaañ chiiz ya SHaKHs/
qaabil e diid chiiz

notably: adv. KHaas taur par/naam wari sey/
yaad gaari key taur par

notandum: n. jis chiiz ka KHaas taur par nazar
rakkhi jaa'ey

notarial: a. tasdiiqi

notary: n. Half uThaaney ya tasdiiq karney waala

notation: n. iSHaaraat/tariiq e kitaabat

notch: v.t. dañdaaney banaana/niSHaan godna/
SHumaar karna

notch: n. daañta/dañdaanah/kaTaa'o/kaT khana/SHigaaf

notched: a. daañtey daar/dañdaaney daar/khurdura/
niSHaan zadah

notchel: n. ittelaa^ naamah jis meyñ kisi duusrey ka
udhaar waapas karney sey mustasna kiya jaa'ey

note: v.t. raqam karna/taeHriir meyñ laana/
tawajjoh ya iltefaat karna

note: n. KHat/kaefiyat naamah/muKHtasar taeHriir/
saarañg/sur/yaad daaSHt

notebook: n. bayaaz/daftar/yaad daaSHt

noted: a. ma^ruuf/maSH huur/naam war

noteless: a. bey qadar/GHaer mausiiqi yaanah/
naa qaabil e leHaaz

notepad: n. daftar

notepaper: n. KHat o kitaabat ka kaaGHaz(m.)

noter: n. mutawajjah(m.)

noteworthiness: n. qaabil e tawajjoh honey ki Haalat

noteworthy: a. numaayaañ/qaabil e GHaur/qaabil e tawajjoh/
maSHhuur

nothing: n. ‚dam/adna/Haqiir/hiich/kuchh nahiiñ/
naa chiiz

nothing doing: qat^an hiich

nothingness: n. ‚dam/bey wuq^ati/fana/KHaali pan

(next to)nothing: baraa'ey naam

notice: v.t. aagaah hona/muSHaahidah karna/
tazkirah karna

notice: n. aagaahi/Hukm/ittelaa^ naamah/KHabar/
qabl az waqt ittelaa^/taeHriiri e^laan/
tañbiih

noticeable: a. numaayaañ/qaabil e tawajjoh

noticeably: adv. numaayaañ taur par

notification: n. e^laan/e^laan naamah/iSHtehaar/
taeHriiri ittelaa^

notify: v.t. e^laan karna/izhaar karna/muSHtahir karna/
taeHriiri ya zabaani taur par
muttala^ karna

notifier: n. ittelaa^ deyney waala/muSHtahir

notion: n. ‚am tasawwur/‚qiidah/fikr/KHayaal/nuqta'eh nazar/
raa'ey

notional: a. KHayaali/nazri/tajriidi/taKHmiini

notionality: n. taKHaiyul parasti/tasawwuriyat/
waehm parasti

notionally: adv. nazri taur par/
waehm parast aanah añdaaz meyñ

notorious: a. añguSHt numa/bad naam/naami/faaSH

notoriously: adv. bad naami sey/e^laaniyah

notoriousness: n. bad naami

notoriety: n. bad naami/Dañka/taSHhiir

notwithstanding: prep. baa wujuud/baa wujuud yekeh

notwithstanding: conj. baa wujuud yeh key

notwithstanding: adv. Haalaañ keh/phir/taa ham

noumenon: n. naa ma^luum ya naa qaabil e idraak SHaey/
Haqiiqat e SHaey

noumenal: a. Haqiiqat e SHaey sey muta^alliq

noun: n. ‚mal/chiiz/Haalat/ism/jagah/naam

nourish: v.t. aaraam deyna/faroGH deyna/
GHiza baham pahoñchaana/
Hausalah afzaa'i karna/
khila pila kar baRa karna/
paalna/paalna posna/par wariSH karna/
sahaara deyna

nourishable: a. qaabil e par wariSH

nourisher: n. paalan haar/par wariSH karney waala/
quuwat deyney waala

nourishing: a. muqawwi/quuwat baKHSH

nourishing: n. par wariSH

nourishment: n. GHizaa'iyat/GHiza/muqawwi/par wariSH

nous: n. dimaaGH/idraak/firaasat

nouveau riche: n. nau daulatiya

nova: n. najm e jadiid/nau taara/naya taara/
naya sitaarah/
sitaarah jo dhamaakey key saath
yaka yak bhaRak jaa'ey

novation: n. saabiqah zimmah daari key bajaa'ey
na'i zimmah daari/tajdiid

novel: a. anokha/GHaer ma^muuli/jadiid/naadir/
naya/niraala

novel: n. tawiil afsaanwi nasr

novelist: n. naawil naweys/naawil nigaar

novella: n. nasr meyñ eyk muKHtasar bayaaniyah

novelty: n. anokha kirdaar/bid^at/ibdaa^/GHaraabat/
iKHtiraa^/jiddat/naya pan/nudrat

novice: n. mubtadi/naa tajurbah kaar/nau aamoz/
nau muriid/nau waarid

novitiate: n. nau ummiid waari

now: adv. aaj kal/ab/eyk dam/fauran/fil Haal

now: n. maujuudah Haalat/maujuudah waqt/
zamaanah'e Haal

(just)now: adv. abhi

now and again: baar baar

now and then: abhi kabhi

now of late: abhi pichhley dinoñ sey

now that: ab jab keh/chuuñkeh

nowadays: adv. aaj kal/in dinoñ

noway/noways: hargiz nahiiñ/qat^an nahiiñ

nowhere/nowheres: adv. kahiiñ nahiiñ/kahiiñ bhi nahiiñ

nowhere near: adv. duur duur tak nahiiñ

nowhither: adv. kahiiñ ko'i bhi nahiiñ

nowise: adv. hargiz nahiiñ/kisi taraH nahiiñ/
qat^an nahiiñ

noxious: a. faasid/mohlik/muzir/
seHat key li'ey nuqsaan deh

noxiously: adv. faasid aanah/muKHrib aanah/muzir taur par

noxiousness: n. naaqis pan/taKHriib/zarar rasaani

noyade: n. Dubo kar halaak karney ka ‚mal/GHarq aabi

nozzle: n. naak/muñh/thuuthni/ToñTi

nth: a. bey Had/ba^iid tariin/parley sirey ki

nuance: n. kisi rañg ka duusrey rañg sey latiif sa farq

nub: n. suuli

nub: v.t. suuli par chaRhaana

nub: n. nuktah/nichoR

nubbin: n. batya(f.)

nubecula: n. abr aaluudgi/badli

nubile: a. pur jog/qaabil e azdawaaj/SHaadi key laa'eq

nubility: n. buluuGHat/SHaadi/uThaan

nubilous: a. abr aaluud/GHubaar aaluud/mubham

nucha: n. guddi

nuclear: a. jauhari/nawaati/markazi

nuclear energy: n. jauhari tawaanaa'i

nuclear family: n. bunyaadi KHaan daan

nuclear force: n. jauhari quuwat

nuclear physics: n. jauhari tabii^aat

nuclear physicist: n. maahir e jauhari tabii^aat

nucleus: n. giri/guuda/maGHz/markaz/markazah/
nawaat/tuKHm

nude: a. baatil/barhanah/nañga(m.)/nañgi(f.)/
Żryaañ/waazeH

nude: n. barhanah SHabiih/
lebaas sey beygaanah insaani jism

nudely: adv. barhanagi sey/Żryaani sey

nudeness: n. nañga pan/Żryaani

nudity: n. barhanagi/nañga pan/Żryaani ki Haalat

nudism: n. Żryaaniyat

nudist: n. Żryaaniyat pasañd

nudge: v.t. kohni maarna/Thoka lagaana

nugatory: a. bey asar/bey faa'edah/bey kaar/boda/
GHaer ahem/hiich/KHafiif/naa kaarah/nikamma

nugget: n. Dala/Dheyla

nuisance: n. bala/choT/naa gawaar/wabaal/wabaal e jaan

nuisance value: n. naa gawaar Haesiyat/
wabaal e jaan key taur par maujuud

null: a. alqat/baatil/bey asar/ma^duum/saaqit

null and void: bey asar/ka la^dam

null: n. bal/peych

nullification: n. abtaal/asqaat/mañsuuKHi/suquut/tañsiiKH

nullifidian: a. bey iimaan/bey mazhab

nullfied: a. mañsuuKH SHudah

nullifier: n. ka la^dam karney waala/saaqit karney waala

nullify: v.t. baatil karna/kaaTna/ka la^dam qaraar deyna/
saaqit karna

nullipara: n. woh ‚urat jis ney kabhi
bachchah nah jana ho

nullity: n. bey zaabtigi/laa maujuudiyat/ma^duumiyat

numb: a. bey His/sun/ThuThra hu'a

numbly: adv. bey Hisi key saath

numbness: n. bey Hisi/sun honey ki kaefiyat

numbing: a. bey His karney waala/sun karney waala

number: v.t. giñna/jaañchna/ta^daad ka ta^iyyun karna

number: n. ‚dad/raqam/ta^daad

numbered: a. maeHsuub

numberer: n. giñti karney waala

numbering: n. SHumaar

numberless: a. an ginat/bey Hesaab/bey SHumaar/
laa ta^daad

(any)number of: bahot sey/baRi meqdaar meyñ

(his)number is up: KHuSH qismati sey maeHruum hona/
marney key qariib hona

number one: n. KHud/sab sey paehla

numbskull: n. ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz

numeral: a. ‚dadi/hiñdsi

numeral: n. ‚laamat/hiñdsah/ism e ‚dad/SHakl

numerally: adv. ‚dadi taur par

numerary: a. kisi giñti ka Hissah

numerable: a. jo gina jaa sakey/qaabil e SHumaar

numerate: v.t. giñna/SHumaar karna

numeration: n. ‚dad/‚dad naweysi/giñti

numerator: n. SHumaar kunañdah

numeric: a. ‚dadi

numerical: a. ‚dadi/raqmi/SHumaari/ta^daadi

numerically: adv. giñti key leHaaz sey/raqmi Hesaab sey

numerosity: n. afraat/bohtaat/kasrat

numerous: a. ba afraat/bahot/kasiir/muta^addid/
waafir/zeyaadah

numerously: adv. afraat sey/kasrat sey

numerousness: n. afraat/bohtaat/kasrat

numinous: a. deotaa'i/ruuHaani

numismatic: a. maskuuki/sikkoñ ya tamGHoñ sey muta^alliq

numismatics: n. maskuuki yaat/sikkah SHinaasi

numismatically: adv. sikkah SHinaasi key taur par

numismatist: n. ‚alim e maskuukaat/sikkoñ ka maahir

nummary: a. sikkoñ sey muta^alliq

nummular: a. sikkah numa

nummulary: a. sikkah sey muta^alliq

numskull: n. ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz

nun: n. raahibah

nunhood: n. raahibahiyat

nunnery: n. raahibaa'oñ ki KHaan qaah

nunship: n. raahibahiyat

nunish: a. raahibah aanah

nun: n. laTTu

nuncheon: n. halki GHiza/thoRa sa khaana

nuncio: n. paeGHaam bar/paapaa'ey ruum ka safiir/
safiir usquf

nuniciature: n. paapaa'ey ‚azam key safiir ka
Űhdah ya muddat e Űhdah

nuncupate: v.t. Half uThaana/zabaani qasm khaana

nuncupation: n. naam zadgi

nuncupative: a. naam zadah/zabaani

nuncupatory: a. mañsuub

nuptial: a. azdawaaji/SHaadi sey muta^alliq/Żruusi

nuptials: n. SHaadi byaah/nikaaH

nuptial knot: n. SHaadi key bañdhan

nuptial night: n. suhaag raat

nuptial song: n. jalwah ka giit

nuptiality: n. SHaadi ki rasm aur taqriib

nurse: v.t. bach pan meyñ khilaana pilaana ya
deykh bhaal karna/duudh pilaana/
paalna posna/par wariSH karna

nurse: n. aaya/añna/daayah/ham SHiirah/paalan/
tiimaar daar jo kam zor ya bii maaroñ
ki deykh bhaal karey

nurse child: n. aaya key zimmeh bachchah/ley paalak/
razaa^i bachchah

nurse-father: n. razaa^i baap

nurse-maid: n. aayah(f.)

nurse-tend: v.t/i. biimaar ki deykh bhaal karna

nurse-tender: n. biimaar ki deykh bhaal karney waala ya waali

nurse-tending: n. biimaar ki deykh bhaal karna

nurselike: a. aaya jaesa

nurseling: n. bachchah jis ki deykh bhaal ki jaa'ey/
nau mauluud bachchah

nurser: n. jo bachchoñ ki deykh bhaal karey

nursery: n. gaeh waarah/paud gaah

nurseryman: n. paud gaah ka maalik/
paud ghar meyñ kaam karney waala

nurserymaid: n. aaya jo bachchoñ ki deykh bhaal karney
key li'ey mulaazim rakkhi jaa'ey

nursery rhyme: n. gaeh waarah giit/lori

nursery school: n. gaeh waarah maktab

nursing: n. tiimaar daari(f.)

nursing home: n. niji haspataal

(put out to)nurse: tiimaar dari key li'ey kahiiñ daaKHil karna/
kisi waqf key maataHt karna

nurture: v.t. GHiza baham pahoñchaana/par wariSH karna/
tarbiyat deyna

nurture: n. paalney ka ‚mal/par wariSH

nurturer: n. tarbiyat deyney waala

nurturance: n. muSHfiqaanah deykh bhaal

nut: n. aKHroT/baadaam/maGHz

nut: n. baRa joSHiila SHaKHs/gaa'odi SHaKHs/
koRh maGHz

nut-brown: a. bhuura/gañdumi/KHaaki/saañwla

nut-butter: n. aKHroT sey bana makkhan

nutcracker: n. sarota

nuthouse: n. paagal KHaanah

nut-oil: n. giri ka teyl

nut-tree: n. ko'i bhi giri waala daraKHt/
KHaas taur par findiq ka daraKHt

nut-pine: n. chil GHozah

(a hard nut to)crack: saKHt muSHkil masa'lah

(be)nuts on: kisi par laTTu hona

(not for)nuts: qata^i nahiiñ

nuts: a. KHabti/paagal/sañki

nutshell: n. kisi bhi maGHz ka chhilka

(in a)nutshell: lubb e lubaab/muKHtasaran

nutter: n. giri jama^ karney waala

nutting: n. giri jama^ karney ka ‚mal

nutty: a. aeHmaq/junuuni ‚aSHiq/khiska hu'a/
maKHbuut ul Hawaas

nutty: a. aKHroT ka mazah/jis meyñ maGHz ka mazah ho/
joz daar/joz ki bohtaat

nutant: a. jhuka hu'a/KHamiidah

nutate: v.i. juñbiSH e sar/sar hilaana/sar jhukaana

nutational: a. juñbiSHi

nutmeg: n. jaa'e fal/jaa'e phal

nutrient: a. GHiza baKHSH/GHiza bar daar/
muGHazzi/muqawwi

nutriment: n. GHiza/jo par waan chaRhaa'ey ya GHiza dey/
KHoraak

nutrimental: a. GHiza baKHSH

nutrition: n. GHizaa'iyat

nutritional: a. GHizaa'i

nutritionally: adv. GHiza baKHSH taur par/GHizaa'i taur par

nutritious: a. GHiza baKHSH/muGHazzi/muqawwi/
quuwat baKHSH

nutritiousness: n. GHizaa'iyat/muqawwiyat

nutritive: a. GHiza daar/GHizaa'iyat baKHSH/muGHazzi

nutritively: adv. ba taur GHiza/GHiza baKHSH añdaaz meyñ

nutritiveness: n. GHizaa'iyat baKHSHi/GHiza ki baham rasaani

nuzzle: v.i. chimaT kar baeThna/
naak ghuseyRna ya ragaRna/
naak sey bil banaana/naak sey khodna

nuzzle: v.t. thuuthni key saath kureydna/
thuuthni sey chhuuna ya ragaRna

nuzzle: v.t. paalna/par wariSH karna/tarbiyat deyna

nyctalopia: n. añdherey meyñ kam nazar aana/
GHiSHa/ratoñdhi/SHab kori

nyctolopic: a. ajhar/SHab koraanah

nyctitropic: a. SHab gard/SHab ruKH

nyctitropism: n. SHab gardi/SHab ruKHi

nymph: n. Huur/jal pari/KHuub suurat do SHiizah/
pahaaR pari/peyR pari/
pur SHaehwat ‚urat(coll.)

nymphal: a. deywi ka sa/pari waSH

nympholepsi: n. junuun e Huur/sauda/
naa mumkin SHaey key Husuul ki KHwaahiSH

nympholept: n. majzuub/kisi naa mumkin chiiz ki KHwaahiSH
meyñ mubtila SHaKHs

nympholeptic: a. junuuni/saudaa'i

nymphomania: n. junuuni Had tak jiñsi KHwaahiSH

nymphomaniac: a. GHaer ma^muuli jiñsi KHwaahiSH waala
ya waali

__________________
(Į`vīĮ)
`*.ł.*`

ł.*īł.*ī®) ł.*ī®)
(ł.*ī (ł.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,693
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | BZU Multan | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 11:50 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.