BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Right Header

HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Cricket All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan > Welcome to all the Students > Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 2 votes, 2.00 average. Display Modes
Old 11-02-2009, 03:45 PM   #1
Default Dictionary English to Urdu Letter 'V' (Roman Urdu)

V

vacancy: n. bey KHayaali/fursat/guñjaa'iSH/jagah/
jof/KHaali asaami ya hdah/KHaali pan/
KHaali maqaam/SHigaaf ya daraz/suuraaKH

vacant: a. faariGH/GHaer aabaad/GHaer maqbuuzah/
KHaali/laa waaris/mo^attal/sapaaT/suuna/tihi

vacantly: adv. bey ma^ni taur par/GHaa'eb dimaaGHi sey

vacantness: n. KHaali pan/khokhla pan

vacate: v.t. chhoR deyna/KHaali karna/tark karna

vacation: n. chhuTTi(f.)/mohlat(f.)/ruKHsat(f.)/
ta^tiil(f.)/waqfah(m.)

vacationist/vacationer:n. chhuTTi manaaney waala/ta^tiil guzaar/
ta^tiil guzaarney waala

vactionless: a. bey ta^tiil

vacationland: n. KHuSH numa aur musarrat baKHSH laaqah/
tafriiH gaah/maqaam e ta^tiil

vaccine: n. Tiika

vaccinal: a. Tiika lagaaney key muta^alliq

vaccinate: v.t/i. jadriin kaari karna/Tiika lagaana

vaccinatory: a. jadriin kaariyat

vaccination: n. Tiika(m.)

vaccinee: n. Tiikah lagwaaney waala

vacillant: a. Dagmagaata hu'a

vacillate: v.i. Dag magaana/GHaer mustaqil hona/ghaTna baRhna/
laR khaRaana/taraddud karna/TeyRha meyRha chalna

vacillation: n. Dag magaahaT/laR khaRaahaT/pas o peySH/
taraddud/tazabzub

vacillating: a. muzab zab

vacuity: n. bey KHayaali/jof/KHaali pan/KHala

vacuolate: a. chhoTey chhoTey suuraaKH sey bhara/khokhla

vacuous: a. aeHmaq/bey maGHz/ghaamaR

vacuousness: n. bey maGHzi(f.)

vacuum: n. jof/KHala

vacuum packed: a. KHala bañd

vade mecum: n. bayaaz/kitaab chah

vagabond: a. aawaarah/bey kaar/KHaanah badoSH/saelaani

vagabond: n. aawaarah gard/bad ma^aaSH/dar badar/har jaa'i/
luchcha/riñd

vagabondish: a. aawaarah gardoñ ka/aawaarah mizaaj

vagarious: a. anokha/Daañwa Dol/KHud sar

vagary: n. anokhi Harkat/KHud sari/mauj/sanak/tarañg/
talawwun mizaaji/waehm

vagina: n. añdaam e nehaani(f.)/furj(f.)/
GHelaaf(m.)/niyaam(f.)

vaginal: a. furj ka/GHelaaf numa

vaginate: a. furji/GHelaaf daar/niyaami

vaginectomy: n. furji jarraaHat

vaginismus: n. furj ki sukRan

vaginitis: n. furji KHaariSH/furji suujan

vagrancy: n. aawaarah gardi/aawaargi/KHaanah badoSHi/
kuuchah gardi

vagrant: a. aawaarah/bey Thikaana/KHaanah badoSH/
man mauji/saelaani

vagrant: n. aobaaSH/aawaarah gard/
maara maara phirney waala/
maTar gaSHt karney waala/
man mauji/nikamma

vagrantly: adv. KHaanah badoSHaanah

vague: a. bey ma^ni/bey saropa/dhuñdla/GHaer waazeH/
gol mol/kachcha/maañd/maddhim/maSHkuuk/
mubham/paraa gañdah

vaguely: adv. mubham taur par

vagueness: n. ibhaam/iltibaas/dhuñdla pan/para gañdgi

vail: v.t. Duubney deyna/niichey laana ya giraana/
ta^ziim key li'ey Topi utaarna

vail: n. en^aam/riSHwat

vain: a. bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi/ghamañDi/
jhuuTa/KHaali KHoli/khokhla/KHud biin/kora/
maGHruur/SHeyKHi baaz/tihi/zaa'ed

(in)vain: akaarat/bey bunyaad/bey faa'edah/bey kaar/
bey Haqiiqat/fuzuul/laa Haasil/raa'egaañ/subuk

vainglorious: a. Diiñgiya/laaf zan/SHeyKHi KHora

vainglorious fellow:a. lafañga

vainglory: n. Diiñg/itraahaT/KHud sataa'i/laaf zani/
riya kaari

vainly: adv. bey adbi sey/ghamañD sey

vair: n. eyk taraH ki gilaehri(f.)/jhaalar

valance: n. musaehri jhaalar

valanced: a. aaraa'iSHi/jhaalar daar

vale: n. darrah/waadi

vale! intj. alwidaa^/KHaer baad

valediction: n. ruKHsat(f.)/widaa^i(f.)

valedictory: n. KHitaab e widaa^i(f.)

valence: n. qadr/zarfiyat

valency: a. zarfiyat(f.)

Valencia: n. balansiya

valerian: n. baal chhaR/jiñs e suñbul

valet: n. KHaadim e SHaKHsi/mulaazim/naukar

valetudinarian: a. biimar sifat/rogi

Valhalla: n. jañnat meyñ SHiidoñ ki jagah

valiancy/valiance:n. bahaaduri/dileyr/Hausalah mañdi

valiant: a. bahaadur/dil aawar/dileyr/Hausalah mañd/
jari/niDar/SHujaa^

valiantly: adv. bahaaduri sey

valiantness: n. bahaaduri/bal/dileyri/jur'at/SHujaa^at/
taaqat

valid: a. aa'ini/durust/Haqiiqi/jaa'ez/ma^quul/
mazbuut/mo^tabar/mustaHkam/pakki/
saabit/saHiiH/Thiik

validate: v.t. jawaaz deyna/tausiiq karna

validation: n. durusti/jawaaz kaari/seHat/tausiiq

validify: v.t. jawaaz deyna

validified: a. tausiiq SHudah

validification: n. tausiiq(f.)

validity: n. jawaaz(m.)/sabaat(m.)/subuut(m.)

validly: adv. jawaazan/Thiik Thiik

valise: n. buqchi(f.)/chhoTi peyTi(f.)/jaam daani(f.)

vallate: a. kaasi/pyaalah numa

vallation: n. fasiil/fasiil kaari/meyñDh/mor chah/
mor chah bañdi

vallecular: a. jhurri daar

valley: n. ghaaTi(f.)/gaehraa'i(f.)/murGH zaar(m.)/
waadi(f.)

vallum: n. ruumi fasiil/ruumi Hisaar

valorise: v.t. qiimat muqarrar karna

valorisation: n. qiimat bañdi

valour: n. dileyri(f.)/himmat(f.)/jawaañ mardi(f.)/
mardaangi(f.)/niDar pan(m.)/SHujaa^at(f.)

valorous: a. bahaadur/dileyr/jawaañ mard/mañchala/
niDar/SHujaa^

valorousness: n. bahaaduri(f.)/dileyri(f.)/jiyaala pan(m.)

valorously: adv. bahaadur aanah/dileyr aanah/SHujaa^ aanah

valporate: n. mirgi ki dawa

valuable: a. beySH baha/beySH qiimat/faaKHir/
giraañ qiimat/kaar aamad/maehñga/
mufiid/qaabil e qadr/qaabil e eHteraam/
qiimti

valuableness: n. beySH qiimat/giraañ qiimat/maehñga pan/
qiimat

valuate: v.t. aañkna/añdaazah lagaana/qiimat lagaana

valuator: n. aañkney waala/taKHmiin kaar

valuation: n. muqarrarah qiimat/taKHmiin kaari

valuational: a. taKHmiini/taSHKHiisi

value: n. aehmiyat(f.)/daam(m.)/mol(m.)/
ifaadiyat(f.)/ifaadah(m.)/maaliyat(f.)/
qadr(f.)/qiimat(f.)

value: v.t. aañkna/eHteraam karna

valued: a. bahot maqbuul ya moHtaram/
aañka ya jaañcha hu'a

valueless: a. bey masraf/bey qadr/bey wuq^at/
KHaak/naa chiiz

valuelessness: a. bey masrafi/bey qadri/bey wuq^ati/
nikamma pan

valuer: n. taKHiiminah kaar

valuta: n. qadr e mubaadlah

valvate: a. darrah daar

valve: a. dar/dariichah

vamose: v.t. bhaag jaana/chal deyna

vamp: n. joR/peywañd

vamp: v.t. banaana/gaañThna/ghaRna

vamp: n. iyaarah/qaHbah

vampire: n. chamgaadaR(f.)/KHuun aaSHaam/KHuun KHwaar/
saffaak iñsaan

vampire bat: a. KHuun chuus cham gaadaR(f.)

vampirism: n. KHuun aaSHaami(f.)/KHuun KHwaari(f.)

van: n. bañd chhakRa/
saamaan ley jaaney waali gaaRi

van: n. agli saf

vandal: n. GHaarat gar/muKHrib

vandalism: a. GHaarat gari/luuT maar/taehziib sozi/
taKHriib e barbari

vandalise: v.t. GHaarat karna/taehziib sozi karna

Vandyke beard: n. chhoTi nokiili DaaRhi

Vandyke brown: a. gaehra bhuura rañg

vane: n. diid baan/murGH e baad numa/samt numa

vanguard: n. lam bar daar/haraawal dastah/peySH peySH/
qaraawal/saf e auwwal

vanish: v.i. GHaa'eb hona/ma^duum hona/miT jaana

vanish: v.t. GHaa'eb hona/miT jaana/ma^duum hona

vanisher: n. GHaa'eb honey waala/miT jaaney waala

vanishing point:n. ma^duumi nuqtah

vanity: n. akaR/jab/faKHr o naaz/GHuruur/
KHud numaa'i/siñghaar baTwah/
tun phun/zo^m

vanity case: n. siñghaar ki buqchi

vanquish: v.t. GHaalib aana/haraa deyna/paspa karna

vanquished: a. haara hu'a/paspa/maftuuH/maGHluub

vanquisher: n. faateH/GHaalib/hara deyney waala

vantage: n. bar tari/faa'edah/fauqiyat/tafawwuq

vantage ground: n. maqaam afzal

vantage point: n. maqaam afzal

vapid: a. bey jaan/bey lutf/bey mazah/bey ras/
phiika/siiTha/ThañDa

vapidity: adv. bey lutfi/KHuSHki/phiika pan/siiTha pan

vapour: n. bhaap/buKHaaraat/dhuñd

vapourific: a. buKHaaraat za/tabKHiiri

vapourer: n. SHeyKHi KHora

vapouring: a. baatuuni/bakki/Diiñgiya/laa zan/
SHeyKHi baaz

vapourise: v.i. bhaap bañna/buKHaar ban jaana/
GHaa'eb ho jaana/hawaa meyñ uR jaana

vapouriser: n. buKHaar ban kar uRney waala/
buKHaar banaaney waala

vapouring: n. bakwaas/gap/laaf gazaaf/
zabaani jama^ KHarch

vaporous: a. baadal sa/GHaer Haqiiqi/KHayaali/mauhuum

vaquero: n. gawaala

variable: a. mutaGHaiyur/mutalawwin/nit naya/
qaabil e taGHaiyur

variableness: a. taGHaiyur paziiri

variablity: n. taGHaiyur

variance: n. farq/eKHtelaaf/naa ittefaaqi/taGHaiyur

variant: a. badal paziir/muKHtalif/munHarif/mutaGHaiyur

variation: n. eKHtelaaf/farq/inHeraaf/tabdiili/tarmiim

varicoloured: n. pach rañga

varicose: a. phuula hu'a/suuja hu'a/varam daar

varicose vein: n. suuji hu'i rag

varicosity: n. suujan

varicotomy: n. suuji rag ki jarraaHat

varied: n. bhaañt bhaañt ka/bu qalmuun/muKHtalif/
eKHtelaafi

variedness: n. bu qalmuuni/taGHaiyuri kaefiyat

variegate: v.t. muKHtalif qism bana deyna/
rañg ba rañg karna

variegated: a. bu qalmuun/dhabbey daar/rañg ba rañg/
rañga rañg

variegation: n. bu qalmuuni/rañg ba rañgi/rañga rañgi

varier: n. badalney waala(m.)

variety: n. bu qalmuuni/nau^/SHakl

variety show: n. bu qalmuuni muzaahirah/rañga rañg tamaaSHah

variety store: n. mutafarriq zaKHiirah

variform: n. taraH taraH ka

variola: n. cheychak

variolate: v.t. Tiikah lagaana

variole: n. chitti

variolite: n. chitti daar patthar(f.)

variorum: a. tafsiiri

various: a. bhaañt bhaañt/juda juda/ka'i/ka'i eyk/
muKHtalif/muta^addid/taraH taraH key

variously: adv. alag alag tariiqoñ sey

varisized: a. bhaañt bhaañt ka

varix: n. phuuli rag/suuji rag

varlet: n. bad ma^aaSH/chaakar/GHulaam/
HaaSHiyah naSHiin/KHaadim

varmint: n. muuzi/zarar rasaañ jaan war

varnish: n. chamak/jila/mulamma^ kaari/rauGHan/
zaahiri Tiip Taap

varnish: v.t. aaraastah karna/chamkaana/liipa poti karna/
sajaana

varus: a. añdar ko muRa hu'a

varve: n. gaad ki taeh

vary: v.t. badal deyna/dikhaawey/SHakl badal deyna

vary: v.i. badal jaana/inHeraaf karna

vas: n. jismaani rag/nas

vasal: a. nas daar/rag daar

vascular: a. naali daar/nas daar/rag daar

vase: n. baadiah/gul daan/zarf

vasectomise: v.t. nutfey ki naali kaaTna

vasectomy: n. nutfey ki naali ki jarraHat

vassal: a/n. jaa giiri asaami/mazaare^/ra^iyat/taabe^

vassalage: n. GHulaami/jaa giir/
jaa giir daar aanah nizaam ki lagaan daari

vast: a. bey karaañ/GHaer maeHduud/wasii^/zabar dast

vat: n. baRa bartan/naañd/piipa/Tañki

vat: n. rañg

vat dye: n. pakka rañg

vatic/vatical: a. ilhaami/nabwi/paeGHambar aanah

Vatican: n. papaa'ey ruum ka darbaar/papaa'ey ruum ka ghar

vaticinate: v.t. peySH go'i karna

vaudeville: n. GHinaa'i naaTak/pach meyl tamaaSHah

vaudevillian: n. tamaaSHah karney waala

vault: n. guñbad/meHraab/qabbah/qaus/qausi ta^miir/
zamiin doz taeh KHaanah

vault: n. chhalaañg/jast/kuud/phaañd/zaqañd

vault: v.t. kamaan banaana

vault: v.i. jast lagaana/kuudna/phalaañgna

vaulted: a. meHraabi/qabbah daar

vaulting: n. meHraabi maarat/meHraabeyñ/qabbah daari

valuting horse: n. warziSH ki ghoRi

vaunt: n. Diiñg/SHeyKHi

vaunt: v.i. Diiñg haañkna/itraana/SHaan jataana/
SHeyKHi baghaarna

vaunt-courier: n. haraawal

vaunted: a. Diiñg haañkney waala/SHeyKHi sey pur

vaunting: n. SHeyKHi

veal: n. bachhRa/bachhRey ka goSHt

vector: n. KHatt e Haamil/samtiyah

veer: v.i. badal jaana/haTna/samt badalna

veer: v.t. badal deyna/ghumaana/moRna/pheyrna/
phiraana/rawiSH badalna

veer: v.t. rassah Dhiila karna/zañjiir Dhiili karna

veg out: v.i. aawaarah gardi karna/susti karna

vegan: n. nebaat KHor/sabzi KHor

vegetable: n. nebaat/sabzi/tarkaari

vegetarian: n. sabzi KHor

vegetarianism: n. sabzi KHori ka falsafah

vegetate: v.i. baRhna/bey Hisi

vegetation: n. aab o gayer/mal e ruu'idgi/
nabaataat/sabzah

vegetative: a. bey jaan/Dhiila/maryal

vehemence: n. GHalbah/haejaan/saKHti/sar garmi/
SHiddat/teyzi/zor

vehement: a. joSHiila/saKHt/sar garm/SHadiid/
teyz mizaaj

vehemently: adv. josh sey/SHiddat sey/tuñdi sey

vehicle: n. gaaRi(f.)/markab(m.)/sawaari(f.)/wasiilah(m.)

vehicular: a. sawaari ka

veil: v.t. chhupaana/Dhaañkna/
Hejaab karna/pardah karna

veil: v.i. burqa^ pahenna/neqaab oRhna/pardah karna

veil: n. aaR/burqa^/chaadar/Hejaab/jhilli/neqaab/
oT/pardah/paT

(take the) veil: goSHah nation eKHteyaar karna/
raahibah bañna

veiled: a. burqa^ poSH/chhupa/dar pardah/neqaab poSH

veiling: n. burqa^/neqaabi kapRa

vein: n. dhaari(f.)/nas(f.)/rag(f.)/reySHah(m.)/
tariiqah/tarz/wariid

vein: v.t. dhaari Daalna

veined: a. dhaari daar/nas daar/nasoñ waala/rag daar

veinous: a. dhaari daar/nas daar/nasoñ waala/
rag bhara/wariidi

velar: a. GHiSHaa'i

velate: a. jhilli daar

veld: n. ghaas ka maedaan

velitation: n. jhaRap/nazaa^

vellum: n. chamRey ki jhilli(f.)/raq(m.)

velocipede: n. paa'oñ gaari

velocity: n. jaldi/raftaar/samti raftaar/sur^at/
tarraarah/jlat

velour: n. maKHmal

velvet: n. maKHmal/latiifah/reySHmi kapRa

velveted: a. maKHmali

velutinous: a. maKHmali

velvety: a. ham waar/KHuSH gawaar/maKHmaliiñ/narm

vena: n. nas/wariid

venal: n. paesey ka laalchi/qaabil e KHariid/
riSHwat KHor/zamiir faroSH/zar parast

venality: n. hawis e zar/tama^/zamiir parasti/
zar parasti

venation: n. rag bañdi

vend: v.t. beychna/khullam khulla bayaan karna/
SHaae^ karna

vendee: n. KHariidaar/muSHtari

vendable: a. bikaa'u/faroKHtni

vender: n. beychney waala/faroSHiñdah/pheyri waala/
saudey waala

vendetta: n. KHaan daani duSHmani/KHuuni badlah/
raqaabat

vendible: a. bikaa'u/faroKHtni

vendor: n. beychney waala/faroSHiñdah/pheyri waala/
saudey waala

vendor theft: n. maal ki chori

vendue: n. niilaam

veneer: n. dikhaawa/uupri parat/uupri numaa'iSH

venerable: a. tiiq/buzurg/moHtaram/mutabarrak/puraana/
qadiim/qaabil e eHteraam/sin rasiidah/
waajib e ta^ziim

venerability: n. zmat/Hurmat/taqdiis/ta^ziim

venerate: v.t. eHteraam karna/puujna/taqdiis karna

venerated: a. moHtaram/muqaddas

veneration: n. eHteraam/zzat/leHaaz

venereal: a. aatiSHki/jamaa^i/zaehraawi

venereal disease:n. amraaz e KHabiisah/amraaz e zaehraawi
ham bistari sey lagney waali biimaari/
jiñsi biimaari

venereology: n. zaehraawiyaat

venery: n. kasrat e jamaa^/mubaaSHirat/muqaarbat

venery: n. SHikaar

venetian blind: n. chilman/chiq/jhilmili

venge: v.t. badlah leyna/iñteqaam leyna

vengeance: n. badlah/baer/iñteqaam/jaza/kiinah

vengeful: a. badlah leyney waala/iñteqaami/
kiinah par war/qasaasi

venial: a. ma^muuli/qaabil e mo^aafi

venial sin: n. chuuk/qaabil e mo^aafi gunaah

veniality: adv. baKHSHiSH

venially: adv. baKHSHey jaaney key taur par

venin: n. bis/zaehr ka eyk juz

venison: n. SHikaari goSHt

vennel: n. patli gali(f.)

venom: n. bis(m.)/sum(m.)/zaehr(m.)

venomous: a. bis daar/buGHz bhara/kiinah par war/
zaehriila

venomousness: n. kiinah parwari(f.)/zaehriila pan(m.)

venose: n. nasoñ waala

venous: a. nasoñ ka/wariidi

venosity: n. ragoñ ki bohtaat

vent: n. izhaar/nikaas/rozan/SHigaaf

vent: v.t. kaeh Daalna/nikaalna/raastah deyna/
uñDeylna

ventage: n. chhoTa suuraaKH/nikaas e raah

vented: a. nikaas daar

venter: n. batan/me^dah/peyT/SHikam/toñd

ventige: n. baañsri ka suuraaKH/nikaas e raah

ventilate: v.t. taazi hawa aaney deyna/
aazaadi sey baeHs key li'ey peySH karna

ventilation: n. hawa daari/tarwiiH

ventilator: n. hawa daan(m.)/roSHan daan(m.)

ventose: a. baadi/reyaaHi

ventral: n. batni(f.)/SHikmi(f.)/taeHtaani(f.)

ventrally: adv. peyT key bal

ventricle: n. jof e dil

ventricose: a. peyT waala/phuula hu'a/suuja hu'a/toñdal

ventricosity: n. toñdiila pan

ventricular: a. batiini/SHikam daar

ventriculus: n. chiRya ki aañt

ventriloquism: n. takallum e batni

venture: v.t. daa'o par lagaana/KHatrah mol leyna/
KHatrey meyñ Daalna

venture: v.i. jur'at karna/
KHatar naak kaam ka beyRa uThaana

venture: n. ittefaaq/jokham/KHatrah/qismat aazmaa'i

(at a)venture: aTkal pachchu/bey sochey samjhey

venturesome: a. dileyr/himmat war/jaañ baaz/jari/jasuur/
KHatrah mol leyney par maa'el/man chala/
pur KHatar/ulwul zm

venturous: a. dileyr/jaañ baaz/jari/
KHatrah mol leyney waala

venue: n. jaa'ey waquu^ah/maeHl e waquu^

Venus: n. SHq ki deywi/naa hiid/rati/zan e zeyba/
zahrah

veracious: a. raast go/saadiq/sachcha/Thiik

veracity: n. iimaan daari/khara pan/raast baazi/
raast go'i/sadaaqat/sidq

veranda: n. bar aamdah/DeoRhi/GHulaam gardiSH/riwaaq

verb: n. fe^l

verbal: a. lafzi/fe^li/luGHwi/zabaani

verbalise: v.t. lafzoñ meyñ kaehna

verbalise: v.i. laffaazi karna

verbalism: n. lafziyat(f.)

verbalist: n. laffaaz/laffaazi meyñ maahir

verbally: adv. lafzoñ meyñ/zabaani

verbatim: a/adv. bila kam o kaast/Harf bah Harf/
lafz bah lafz

verbiage: n. alfaaz ki bhar maar/laffaazi

verbose: n. kasrat ul kalaam/laffaaz

verbosity: n. kasrat ul kalaami/laffaazi

verboten: a. mamnu^ah/naa jaa'ez

verdancy: n. hara bhara pan/naa tajribah kaari/
sar sabzi/saadgi/SHaad aabi/taazah

verdant: a. laeh lahaata/naa tajribah kaar/
pattoñ sey lada hu'a/sar sabz/
saadah lauH/SHaad aab/taazah

verdict: n. faeslah/fatwa/Hukm

verdigris: n. zañgaar/zaehriila murakkab

verditer: n. tuutia rañg(m.)

verdure: n. KHuSH Haali/nebaat/ruu'iidgi/sabzah/
SHaad aabi/taazgi

verecund: a. maeHjuub/SHarmiila

verge: v.i. Dhaalu hona/jhukna/maa'el hona/muRna

verge: n. kinaarah/lab

verge on: v.t. qariib aana

vergence: n. aañkhoñ ki Harkat

verger: n. sa bar daar/chob daar/naqiib

verging: a. Dhala/jhuka/maae'l

veridical: a. Haqiiqi/raast go/sachcha

verifiable: a. laa'eq e paRtaal/qaabil e tasdiiq

verification: n. asbaat/jaañch/paR taal/taeHqiiq/
tasdiiq/tausiiq

verifier: n. moHaqqiq(m.)/musaddaq(m.)/
paRtaal kunañdah(m.)

verify: v.t. Half naamah natthi karna/jaañchna/
tasdiiq karna/sachcha saabit karna/
sadaaqat ka patah lagaana/
tasdiiq karna/tausiiq karna

verily: adv. bil wasuuq/sach much/waaqe^i/yaqiinan

verisimilar: a. aGHlab/bah zaahir saHiiH/qariin e qiyaas

verisimilarly: adv. GHaaliban

verisimilitude: n. asliyat sey muSHaabehat/eHtemaal/
sachchaa'i ki jhalak

veritable: a. asli/Haqiiqi/waaqe^i

veritableness: a. asli pan/Haqiiqi/waaqe^i

veritably: adv. fil asl/dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/sach much

verity: n. Haqiiqat/sachcha bayaan/sachchaa'i/
sachchi baat/sidq

verjuice: n. mizaaj ya bar taa'o ki talKHi/turSH aab/
turSH rq

vermeil: a. seyñduuri/SHañgrafi

vermeil: n. chaañdi, taañbey ya kaañsi ka mulamma^/
SHañgraf/SHoKH surKH rañg

vermicelli: n. sewaiyyañ

vermicide: n. kirm kuSH dawa

vermicidal: a. kirm kuSH

vermicular: a. duudi/kirm numa/kirm SHakla

vermiform: a. keychwey jaesa

vermillion: a. SHañgrafi rañg ka/SHoKH surKH rañg ka

vermillion: n. qirmiz/SHañgraf/zañjfar

vermin: n. bad ma^aaSH insaan/HaSHraat/kamiinah SHaKHs/
kiiRa/kirm muuzi/muuzi jaan war

vermination: n. ghun

verminous: a. Haqiiq/kiiRey paRa/kirm zadah/zaliil

vermivorous: a. kiiRey KHor

vernacular: a. deysi/maqaami/mulki/watni

vernacularise: v.t. waami banaana

vernacularism: n. deysi pan

vernal: a. bahaari/mausmi/rabii^i/SHabaabi

vernier: n. kasri paemaanah

vernier calliper:n. kasri saral chaap

versant: n. pahaaRi Dhalaan(f.)

versatile: a. hamah daan/hamah giir/har fan maula

versatility: n. hamah giiri/hamah jehti

verse: v.t. SHe^r kaehlwaana/sikhaana/tarbiyat deyna/
waaqif karaana

verse: n. aayat/baet/bañd/nazm/SHe^r

versed: a. Haaziq/maahir/siikha hu'a/tajribah kaar/
waaqif

versify: v.t. nazm bañdi karna

versification: n. nazm go'i/qaafiyah paemaa'i/
SHaa^iri/tuk bañdi/ruuz

verisimilar: a. bilkul qudrati/huu bahuu

verisimilitude: n. asl jaesa

verruca: n. gumRi(f.)/massah(m.)/mohaasa(m.)

versant: n. pahaaRi Dhaal(f.)

versatile: n. hamah daan/hamah giir/har fan maula

versatility: n. hamah giiri(f.)/hamah jaehti(f.)

verse: n. aayat(f.)/baet(f.)/SHey^r(m.)

versed: a. maahir/tajurbah kaar/tarbiyat yaaftah

version: n. eyk SHakl/nusKHah/tarjumah

versus: prep. bil muqaabil/KHelaaf

vert: n. KHafiif sabz/sabzah e jañgal

vertebra: n. fiqrah(m.)/mohrah(m.)/
riiRh ki haDDi ka har joR(m.)

vertebral: a. fiqri/riiRh ki haDDi waala

vertebrate: a. fiqaari/Halqah daar/mohrah daar/
riiRh daar

vertebrate: n. fiqaariyah jaan war

vertex: n. auj/chañdiya/choTi/phunañg/raas/sira

vertical: n. irtefaa^i/muudi/siidha khaRa

vertically: adv. muudan

vertiginous: a. chakkar daar/chakraata hu'a/Dhil mil

vertigo: n. dauraan e sar/ghuumni/ghumaer/
sar key chakkar

verve: n. auj(f.)/joSH(m.)/umañg(f.)/tam taraaq(m.)/
walwalah(m.)/zauq(m.)/zor e qalam(m.)

very: a. en/bahot/bilkul/faqat/qata^i/zaat/
zeyaadah

very likely: adv. GHaaliban

very much: adv. GHaayat

very well: adv. sahi

vesica: n. masaanah(m.)/phukna(m.)/thaeli(f.)

vesical: a. masaaney ka

vesicant: n. chhaley Daalney waalaí

vesicate: v.t. aabley Daalna/chhaaley paeda karna/
phaphola Daalna

vesication: n. aablah añgeyzi/upaaR

vesicle: n. aablah(m.)/chhaala(m.)/Hubaabah(m.)/
phaphola(m.)/phulka(m.)/phukna(m.)

vesicular: a. aabley daar

vesiculate: v.t. aabley paRna

vespa: n. bhiR(f.)

vesper: n. gajar(m.)/naaquus e SHaam/SHaam

vespiary: n. bhiR ka chhattah ya basti(f.)/
zañbuur KHaanah(m.)

vespid: n. bhiR(f.)/zañbuur

vespine: a. bhiR jaesa

vessel: n. bartan(m.)/jahaaz(m.)/kaSHti(f.)/kaTora(m.)/
markab(m.)/maTka(m.)/naa'o(f.)/rag(f.)/
safiinah(m.)/zarf(m.)

vest: v.t. ta karna/baKHSHna/Dhaañkna/kapRey pahenna

vest: v.i. ta hona/malbuus hona/qabzey meyñ aa jaana

vest: n. sadri(f.)

vest pocket: n. chhoTa sa jeybi/nañnha muñna/sadri ki jeyb

vestal: a. zra/achhuuti/kuñwaari/naa katKHuda

vested: n. Haqdaar/malbuus

vested interest:n. Haqq e KHusuusi

vestibule: n. daalaan

vestige: n. niSHaan(m.)/suraaGH(m.)

vestigial: a. bacha khucha/KHaak/khurchan

vestment: n. jabbah/poSHaak/poSHiSH

vesture: n. libaas/poSHaak

vet: a/n. bey taari/tajribah kaar/
jañg aazmuudah sipaahi

vetch: n. baaqla/moTh

vetch like: phali daar

veteran: n. aazmuudah kaar/saabiq fauji

veteran car: n. puraani gaaRi

veterinarian: n. betaar/maweySHiioñ ka mo^aalij

veterinary: n. betaar/maweySHiioñ ka mo^aalij

veterinary medicine:n. jaanwaroñ ki dawa

veterinary surgeon:n. salotri

veto: v.t. mustarad karna

veto: n. Haqq e isterdaad

vex: v.t. aazaar pahoñchaana/baeHs karna/chheyRna/
diq karna/hila Daalna/iSHte^aal dilaana/jalaana/
koft meyñ Daalna/naa raaz karna/piichha karna/
rulaana/sataana/tañg karna/ubhaarna

vex: v.i. barham hona/GHussey meyñ aana/kutar khaana/
teyz aab zadah hona

vexation: n. aafat/bey zaari/chiR chiRa pan/dard/dukh/
GHubaar/KHafagi/koft/kulfat/malaal/
pareySHaani/peych o taab/rañjiSH/
sitam/soz

vexatious: a. chheyRney waala/mukaddar/sataaney waala/
takliif deh

vexatiously: a. iiza rasaani sey/takliif deh taur par

vexatiousness: n. iiza rasaani/takliif dehi

vexed: a. aazaar rasiidah/aazurdah/chiR chiRa/
dil giir/diq/KHafa/mukaddar/mutanaaza^ fiih/
naa KHuSH/naa raaz/pareySHaan/rañjiidah/
sataaya hu'a/zich

vexedly: adv. diq ho kar/tañg aa kar

vexedness: n. aazaar rasiidgi/aazurdahgi/pareySHaani/
rañjiidgi

vexer: n. diq karney waala/sataaney waala

vexing: n. iiza rasaañ/pur iSHte^aal

vexingly: adv. takliif deh tariiqey sey

via: prep. baraah/ba raastah

via media: n. darmiyaani raastah/raah e mufaahmat

viable: a. namu paziir/ziistni

viability: n. natiijah KHeyzi/mamu paziiri/ziist paziiri

viably: adv. namu paziiri key saath

viaduct: n. pul/pul ki taraH uupar uThi saRak

vial: n. qaaruurah/SHiiSHi

viand: n. bhojan/GHiza/khaana/ta^aam

viaticum: n. toSHah/zaad e raah

viator: n. musaafir/raah giir

vibe: n. feza/maaHaul

vibrancy: n. dhaRkan/guuñj/irte^aaSH/largish/
thar tharaahaT

vibrant: a. aawaazoñ waala/guuñj daar/
irte^aaSH paziir/larzaañ murta^iSH/
thar tharaata hu'a

vibrantly: adv. dhaRaktey hu'ey/guuñjtey hu'ey

vibrate: v.i. badalna/ghaTna baRhna/jhuulna/kaañpna/
larazna/murta^iSH hona

vibrate: v.t. aagey piichhey hilaana/badalna/
irte^aaSH deyna/jhulaana/larzaañ karna/
kap kapi paeda karna/

vibration: n. juñbiSH/ihteraaz/irte^aaSH/largish/
thar tharaahaT

vibrato: n. tharakti aawaaz(f.)

vibrator: n. ehteraaz kunañdah/kaañpta hu'a/larzaañ/
murta^iSH/thar tharaaney waala

vibratory: a. irte^aaSH añgeyz/jhulaaney waala/larziSHi

vicar: n. naa'eb/numaa'iñdah

vicarage: n. faraa'ez ya jaagiir/naa'eb ka ghar

vicarious: n. numaa'iñdah/muwakkal/supurd kiya hu'a

vicariously: adv. nah taur numaa'iñdah

vice: n. æeyb/bad aKHlaaqi/badi/buraa'i/llat/SHar/
SHaraarat

vice: prep. bajaa'ey/ba^d meyñ/ki jagah/naa'eb

vice-admiral: n. naa'eb amiir ul baeHr

vice-chancellor n. SHeyKH ul jaame^

vice-consul: n. naa'eb muSHiir

vice president: n. naa'eb sadr

viceregent: n. jaa naSHiin/naa'eb us saltanat

vice squad: n. badi rok dastah

vice versa: adv. bil ks/us key bar ks/palaT kar

viceregent: n. naa'eb muKHtaar/qaa'em maqaam

viceroy: n. naa'eb us saltanat

vicinage: n. gird o nawaaH/paRos

vicinal: a. mila hu'a/nawaaHi/paRos ka/qarbiyah

vicinity: n. atraaf/gird o nawaaH/ham sayagi/
maqaami qurb/muSHaabehat/nazdiiki/
nawaaH/paRos/qurbat/qaraabat/
qurb o jawaar/yaksaani

vicious: a. ebi/bad kaar/bad KHaslat/faasid/naa aehl/
naa qis/qaabil e e^teraaz/qaabil e malaamat/
saffaak/SHaetaani

vicious circle: n. badi ka tasalsul/buraa'i ka chakkar

viciously: adv. KHabaasat sey/saffaak aanah

viciousness: n. badi/KHabaasat

vicissitude: n. gardiSH/iñqilaab/naerañgi/naSHeyb o faraaz/
tabdiili/taGHaiyur

victuals: n. KHoraak(f.)

victim: n. bheyñT/maara hu'a/niSHaanah/qatiil/
qurbaan kardah/SHikaar

victimise: v.t. bheyñT chaRhaana/fareyb deyna/
niSHaanah banaana/phañsna/qurbaan karna/
SHikaar banaana/Thagna

victimisation: n. niSHaanah banaaney ka mal

victor: a. faateH/fataH mañd/fiiroz mañd/GHaalib/
jiitney waala/zafar yaab

victor: n. faateH SHaKHs(m.)/mañsuur(m.)/
woh SHaKHs jo jiitta hae'y(m.)

victoria: n. chaar pahiyoñ waali bagghi

victorious: a. fiiroz/GHaalib/mañsuur/
laRaa'i ya muqaabil e meyñ jiitta hu'a

victoriously: adv. fataH mañdi sey/zafar yaabi sey

victory: n. fataH/fiirozi/jiit/nusrat/zafar

victual: n. GHiza/rasad

victuals: n. daanah paani/maakuulaat

video: a. basri

video game: n. basri kheyl

videotape: n. basri fiitah

vie: v.i. bar tari key li'ey koSHiSH karna/jhagaRna

view: v.t. deykhna/GHaur karna/jaa'ezah leyna/
jaañchna/samajhna

view: n. GHaur/jaa'ezah/manSHa/mañzar/nazzaarah/
qasd/raa'ey/taak/tarz e fikr

(in)view: nazar meyñ/zeyr e nazar

(in)view of: ba wajah/key sabab sey

(with)a view to: key maqsad sey/key iraadey sey

viewable: a. qaabil e diid

viewer: n. deykhney ka ko'i aalah/naazir/
tamaaSH gar

viewing: n. saer biini

viewless: a. GHaa'eb/naa diidah/ojhal

viewpoint: n. mowaqqif/nazariyah/nuqta'eh nazar/raa'ey

viewy: a. bhaRak daar/KHayaali/waehmi

vigil: n. baadat e SHab/rat jaga/SHab bey daari

vigilance: n. bey daari/chau kasi/hoSHyaari/
nigah baani/paehra

vigilant: a. bey daar/chau kas/chau kañna/
hoSH yaar/KHabar daar/nigraañ

vigilante: n. chau kas garoh

vigilantly: adv. chaukasi sey/hoSH yaari sey

vignette: n. chhoTi taswiiri surKHi/gul kaari

vigour: n. dam KHam/himmat/jaan/jismaani taaqat/
quuwat/SHiddat/taaqat/zabar dasti/zor

vigorous: a. chaaq/dhuaañ daar/matiin/mazbuut/pur taasiir/
qawi/SHadiid/taaqat war/taazah dam/zabar dast/
zor aawar/zor daar

vile: a. adna/bad zaat/Haqiir/hiich/kamiinah/
naab kaar/paaji/past/qabiiH/raziil/
subuk/zaliil

vilely: adv. naa mardi sey/paaji pan sey/
SHarm naak taur par

vileness: n. bad ma^aaSHi/kamiinah pan/naab kaari/
paaji pan/qabaaHat/saflagi/zillat

vilification: n. bad go'i/bad naami/ruswaa'i/taSHhiir/
tazliil

vilify: v.t. bad naam karna/bigaaRna/naam dharna/
ruswa karna/thuukna

vilipend: v.t. ghaTiya raa'ey zaahir karna

vill: n. deyh/gaa'oñ/mauza^

villa: n. deyhaati ya mazaafaati Haweyli/
deyhi maskan/mazaafaati makaan

village: n. basti/deyh/deyhaat/gaa'oñ/mauza^/puur/
qaryah

village council: n. pañchayat

villager: n. daehqaani/deyhaati/gaa'oñ waala/gañwaar

villagery: n. deyhaati pan/gañwaar pan

villain: n. bad ma^aaSH/GHuñDa/Haraam zaadah/luchcha/
muKHaalif/SHariir

villainness: n. pajoRi/SHaetaan ki KHaalah

villainous: a. KHabiis/mufsid/SHariir

villainousness: n. bad ma^aaSHi/paaji pan/SHar añgeyzi

villainy: n. bad ma^aaSHi/kamiingi/saflah pan/SHar/
SHaraarat/zalaalat

vim: n. joSH/ruuH/taaqat/tarraari/tawaanaa'i/zor

vinaeceous: a. SHaraab daar/SHaraab jaesa

vinaigrette: n. sirkey ki SHiSHi

vincible: a. qaabil e fataH/qaabil e tasKHiir

vindicate: v.t. bey daaGH saabit karna/bol baala karna/
ilzamaat sey bari karna/laaj rakhna/
manwa leyna

vindication: n. bariyat/Hemaayat/subuut

vindicatory: a. Hemaayati

vindictive: a. iñteqaam ju/iñteqaami/kiinah baaz/
kiinah par war

vindictively: adv. iñteqaaman/kiinah par wari sey/
kiinah wari sey

vindictiveness: n. buGHz/iñteqaam juu'i/kiinah par wari

vine: n. beyl(f.)/taak(f.)

vinedresser: n. añguuri baaGH ka maali

vinegar: n. joSH e Hayaat/mizaaj ki turSHi/sirkah

vinegary: a. chiR chiRa/khaTTa/talKH mizaaj

vinery: n. eyk qism ka pauda KHaanah/taak ghar/
taak KHaanah

vineyard: n. baaGH e añguur/taakistaan

viniculture: n. taak par wari

viniculturist: n. SHaraab saaz/taak saaz

vinification: n. mal e kaSHiidgi

vinify: v.t. SHaraab banaana

vino: n. SHaraab/SHaraabi

vinolent: a. SHaraab ka adi

vinous: a. alkoHli/añguuri SHaraab ka/ñnabi rañg ka

vintage: n. fasl e añguur/qitaaf

vintage car: n. puraani gaaRi

vintage year: n. KHuSH qismat saal

vintner: n. kalaal

viol/viola: n. kamañchah/rubaab/saarañgi

violable: a. qaabil e fasKH/jo toRa ja sakey

violably: adv. Haalaat e fasKH

violaceous: a. banafSHa'i

violate: v.t. daKHl añdaaz hona/Hattak e Hurmat karna/
smat dari karna/KHalal Daalna/
KHelaaf warzi karna/toRna/zabar dasti karna/
zina karna/zina bil jabr karna

violation: n. bey adbi/bey ja mudaaKHilat/KHalal añdaazi/
KHelaaf warzi/smat dari

violation of right: n. Haq talfi(f.)

violator: n. aabru reyz/bey adab/faasiKH/KHalal añdaaz/
bey ja mudaaKHilat karney waala/
KHelaaf warzi karney waala/
smat dari karney waala

violative: a. aabru reyzaanah/bey adabaanah/faasiKHaanah

violence: n. chiirah dasti/dast daraazi/fasaad/GHasb/
jabr/jafa/jaur/saKHti/SHar/SHiddat/sitam/
taaqat ka naa jaa'ez iste^maal/taSHaddud/
tuñdi/tuGHyaan/zeyaadti

violent: a. añdha dhuñd/kaRa/saKHt/SHadiid/SHarar baar/
tuñd/teyz/zabar dast

violet: n. arGHwaani rañg/banafSHah/banafSHa'i rañg

violin: n. beyla/wilaayati saa rañgi

violinist: n. saa rañgi nawaaz

violist: n. saa rañgi nawaaz

viper: n. af^i/mard e muuzi/zaalim/zaehriila saañp

viperous: a. muuzi/zaehriila

virago: n. chiR chiRi urat/laRaaka urat/
mard sifat urat/SHeyr zan

viral: a. zaehriiley maa'ddey ka/sam aaluud

virescent: a. dhaani/sabzi maa'el

virgate: a. chhaReyla/raast/siidha aur patla

virgin: a. achhuuta/asli Haalat meyñ/bey daaGH/
bey juta/do SHiizgaanah/KHaalis/kora

virgin: n. fiifah/zra/baakirah/do SHiizah/kanha'iya

Virgin Mary: n. ma^suum maryam

virgin soil: n. na'i zamiin/taazah zamiin

virgin wool: n. kachcha uun

virginal: a. baakiraana/do SHiizgaana

virginity: n. bakaarat/do SHiizgi/KHaalis/kora piñDa/
kuñwaar pan

virgulate: a. DañDey ki SHakl ka/siidha khaRa

virid: a. sabz/SHoKH sabz

viridescent: n. qadrey sabz/sabzi maa'el

viridian: n. sabz rañg

viridity: n. hara pan/haryaali/sar sabzi/SHaad aabi

virile: n. chaaq/mardaanah/mura'i/rajli

virilism: n. jawaani/mardaangi/SHabaab

virility: n. mard aanah pan/mardaangi/quuwat e baah/
quuwat e mardumi/quuwat e tauliid/
rujuliyat(f.)

virtu: n. zauq e funuun

virtual: a. asli/fil waaqe^/Haqiiqi/ma^nwi

virtual focus: n. majaazi maaskah

virtual image: n. majaazi SHabiih

virtuality: n. eHtemaal

virtually: adv. asl meyñ/fil Haqiiqat/fil waaqe^/
taqriiban mukammal taur par

virtue: n. achchhaa'i/fazl/ffat/smat/faziilat/hunar/
KHuubi/neyki/parheyz gaari/raast baazi/
sa^aadat/tausiif/wasf

(by)virtue of: az ruu'ey/ba sabab/ba muujib/ba wajah

virtueless: a. bey faez/bey taasiir/KHuubi sey KHaali

virtuous: a. asim/fiif/baa aKHlaaq/faazil/hiira/
mua'ssir/neyk/paarsa/saaleH/sa^aadat mañd

virtuosity: n. fan SHinaasi/funuun e latiifah ka zauq

virtuoso: a. fan ko sarahney waala/fan ka rasiya/
saaHab e zauq

virtuoso: n. aehl e hunar/maahir e fan

virulence: n. zaehriili taa siir(f.)

virulent: a. mohlik/saKHt zaehriila/sami/zaehr rasaañ

virus: n. bis/samiyah/zaehr

vis: n. bal/quuwat/saKHti/taaqat

visa: n. raah naamah/safri ejaazat naamah

vis--vis: adv. aamney saamney/bil muqaabil/ru ba ru

visage: n. chehrah/Huliyah/paekar/ruup/waza^ qata^

viscera: n. aañteyñ(f.)/aeHSHa(m.)

visceral: a. zi His

viscerally: adv. añdruuni taur par

viscerate: v.t. peyT chiirna

viscid: a. chipchipa/leys daar

viscose: n. lazaj maae^

viscosity: n. chip chipaahaT/gaRha pan/lazuujat

viscous: a. chip chipa/gaaRha/lazaj/leys daar

visibility: n. ruu'iyat/zuhuur

visible: a. aaSHkaarah/yaañ/khula/mura'i/namu daar/
numaayaañ/waazeH/zaahir

(to be)visible: nazar aana

vision: n. basaarat/biinaa'i/ilhaam/kaSHf/KHayaal/
KHwaab/muSHaahidah/nazar/nazzaarah/
peySH biini/roya

visionary: a. ilhaami/KHabti/KHayaali/waehmi

visionary: n. KHayaal parast/tasawwur parast/
saaHab e kaSHf o ilhaam

visibility: n. ruu'iyat/zuhuur

visit: n. jaañch paRtaal key li'ey aana jaana/
aamad(f.)/mujra(m.)/mulaaqaat(f.)/
wuruud(m.)

visit: v.t. daurah lagaana/deykhna/mulaaqaat karna

visitable: a. qaabil e diid/qaabil e mo^aainah

visitant: n. zaa'er

visitation: n. mulaaqaat/mo^aainah/musiibat

visitiing: n. pheyra

visiting: a. aaney jaaney waala/mehmaan/mulaaqaati

visiting card: n. mulaaqaati parchi

visiting professor: n. mehmaan alim/mehmaan ustaad

visitor: n. mehmaan/mulaaqaati/muSHaahid/zaa'er

visor: n. baehruup/chhajjah/neqaab

vista: n. mañzar/nazzaarah

visual: a. basri/nazar aaney waala/nazri/ruu'iyati

visual acuity: n. teyz nazri

visual impairement: n. nazar ki kam zori(f.)

visualisation: n. basriyat/nazriyat/ruu'iyat

visualise: v.t. naqSHah khiiñchna/suurat deyna/
taKHaiyul meyñ laana

vita: n. muKHtasar sawaaneH mri(f.)

vital: a. ahem/Hayaat baKHSH/Hayaati/zaruuri/
ziñdagi ka sar chaSHmah

vitality: n. dam/Haal/jaan/quuwat e Hayaat/ruuH

vitally: adv. SHadiid/zaruuri

vitals: n. aa^zaa'ey raiisah

vitamin: n. Hayaatiin/naamyaati maa'ddah

vitiate: v.t. baatil karna/bar baad karna/bigaaRna/
KHaraab karna/nuqsaan pahoñchaana/
tah o baala kar deyna

vitiating: n. bigaaRta/KHaraab karta/nuqsaan pahoñchaata

vitiation: n. batlaan/bigaaR/infisaaKH/KHaraabi

viticulture: n. añguuri beyl ki kaSHt kaari

vitiligo: n. bars/bars ki biimaari

vitreous: a. kaañch jaesa

vitrify: v.t. SHiiSHah banaana

vitrify: v.i. SHiiSHah ban jaana/
SHiiSHey meyñ tabdiil ho jaana

vitrine: n. SHiiSHey ki almaari(f.)

vitriol: n. ruuH e tuutia/zaaj

vitriol: a. saKHt tañz aameyz

vitriolic: a. kaRwa(m.)/zehriila

vituperate: v.t/i. bad zabaani karna/bura bhala kaehna/
gaaliyaañ deyna

vituperable: a. qaabil e malaamat

vituperation: n. gaali(f.)/malaamat(f.)/tazHiik(f.)

viva! intj. waah waah/ziñdah baad

viva voce: adv. bol kar/zabaani

vivace: a/adv. baSHaa SHat ka/joSHiila/pur joSH

vivacious: a. baaSH SHaaSH/chañchal/dil SHaad/
pur joSH/ziñdah dil

vivacity: n. baSHaa SHat/garma garmi/joSH/
kirdaar ki jaulaani

vivid: a. SHoKH/teyz/waazeH

vividly: adv. safaa'i sey/SHiddat sey

vividnes: n. SHoKHi/safaa'i/teyzi/wazaH

vivify: v.t. jaan Daalna/waazeH karna

vivisect: v.t. ziñdah jaanwar ki jarraHat karna

vivisection: n. jarraaHat(f.)

vivo: adv. pur joSHi sey

vixen: n. bad mizaaj/jhagRaalu/laRaaka/lomRi

viz: adv. ya^ni

vizard: n. baehruup

vocable: n. bol/istelaaH/kalmah/taqriiri

vocabular: a. lafzi

vocabulary: n. far hañg/luGHat/zaKHiira'e alfaaz

vocal: a. malfuuz/sauti/zabaani

vocalise: v.t. aawaaz nikaalna/gaana/zabaan sey ada karna

vocalist: n. gaa'ek/goya/muGHni

vocation: n. dhañda(m.)/kasab(m.)/maSHGHalah(m.)/peySHah(m.)/
SHoGHl(m.)/waziifah(m.)

vocational: a. Harfati/kasbi/peySHah waraanah

vociferance: n. chiiKH pukaar/nida/SHor o GHul/waaweyla

vociferant: a. chiiKHta hu'a/SHor machaata hu'a

vociferate: v.t. chiiKHna/SHor machaana

vociferation: n. chiiKH pukaar/GHul GHapaaR/waaweyla

vociferous: a. bulañd saut/kallah daraaz/pur aawaaz/
waaweyla kunaañ

vociferously: adv. gala phaaR kar/GHul machaatey hu'ey/
SHor macha kar

vociferousness: n. hañgaamah KHeyzi/pur SHori

vogue: n. maqbuuliyat/waza^

voguish: a. maqbuul/waza^ daar

(in)vogue: raa'ej

voice: v.t. KHyaalaat ka izhaar karna

voice: n. aawaaz/laHn/saut/sada

voiced: a. aawaaz waala

voiceful: a. aawaaz daar/bulañd aawaaz/guuñj daar/
paaT daar

voiceless: a. bey aawaaz/bey zabaan/chup/guuñga/gum sum

void: a. baatil/kaa la^dam/KHaali/kora/suuna/tihi

void: n. KHala/KHaali jagah

voil: n. yeh deykho

volant: a. chaabuk dast/phurtiila/subuk

volatile: a. kaafuur sifat/siim aab waSH/SHoKH/
uR jaaney waala

volatility: n. aasaani sey bhaparna/kaafuur sifati/
lap jhap/phurti/teyzi

volcanic: a. aatiSH fiSHaani/bar kaani

volcano: n. aatiSH fiSHaañ/bar kaan/juwaala mukhi

volition: n. chaah(f.)/iraadah/marzi(f.)/pasañd(f.)/
zamiir(m.)

volitive: a. iraadatan

volley: n. goliyoñ ki bauchhaar

volte-face: n. paeñtra/palTa

voluble: a. baatuuni/charb zabaan/fasiiH/saliis/
tarraar

volublity: n. kasrat ul kalaami

volume: n. Hajam/jasaamat/meqdaar/nusKHah/zaKHaamat

volume(of a book): n. jild/mujallad

voluminous: a. Hajiim/kasiir/waafir/zaKHiim

voluntarism: n. eraadiyat/raza kaariyat

voluntary: a. mdan/eKHteyaari/eraadi/qasdan/
raza kaaraanah

voluntarily: adv. KHud bah KHud/raza kaaraanah taur par

volunteer: n. raza kaar

voluptary: n. nafs parast

voluptuous: a. iyaaSH/saDol(jism)/SHaehwat añgeyz/
SHaehwat KHeyz

volute: n. bal daar/marGHoli

volution: n. bal/peych

vomer: n. naak ki haDDi(f.)

vomit: v.t. qae'y karna/ugal deyna

vomit: v.i. jii bura hona/qa'ey hona/ugal paRna

vomitting: n. ulTi

voracious: a. happu/laal chi/peyTu

voracity: n. aaz/hauka/Hirs/laalach/tama^

vortex: n. baguula/bhañwar/girdaab/marGHol

votary: n. abid/qiidat mañd/bhagat/fidwi/maddaaH/
muriid e muKHlis/naziir/paeru/parastaar/raahib

vote: v.t. raa'ey deyna

vote: n. Haqq e raa'ey/raa'ey

voter: n. raa'ey dahiñdah

votive: a. miñnat ka/nazri

vouch: v.i. sach honey ki taa'id karna/zamaanat deyna

vouch for: v.t. zamaanat deyna

vouchee: n. zamaanat daar

voucher: n. SHaahid/wasiiqah

vouchsafe: n. maan leyna/wa^dah karna

vow: n. ehd(m.)/eqraar(m.)/miñnat(f.)/
pakka wa^dah(m.)/qasm(f.)/qaul(m.)/
saugañd(f.)

vowel: n. Harf e llat/Harf e musawwat/Harf e sadaa'i

vox: n. aqiidah/awaaz/sada

vox pop: n. waami raa'ey

vox populi: n. waam ki raa'ey

voyage: n. safar/seyaaHat

voyager: n. musaafir

voyeur: n. SHaehwat nazar

voyeuristic: a. SHaehwat nazri

vulgar: a. amiyaanah/an ghaR/waami/baazaari/bey Haya/
bad leHaaz/bhadda/gañwaar/kamiinah/
KHasiis/niich/past/suuqiyaanah

vulgarity: n. auchha pan/bey huudgi/bhadda pan/
bhadda jumlah/gañwaar pan/kamiinah pan/
saflah pan/sauqiyat

vulgarise: v.t. amiyaanah kar deyna/bhadda kar deyna

vulgarism: n. baazaari pan/sauqiyaanah/sauqiyat

vulgate: n. qaabil e qubuul naqal

vulgus: n. waam/parja

vulnary: n. marham/SHaafi'e zaKHm

vulnerable: a. ghaa'el honey key laa'eq/choT ka SHikaar/
zad paziir

vulnerability: n. dam e taHaffuz/zarb paziiri

vulture: n. gidh/kargas/nasr

vulva: n. añdaam e nehaani/farj/maqaam e nehaani/
SHarm gaah

vulvar: a. farji

vulvate: a. farj daar/farj numa/SHigaaf daar

vulviform: a. baezwi/farj numa/farji ul SHakl

vulvitis: n. farj ki suujan/warm e iñdehaani

vying: n. bar tari key li'ey koSHiSH

__________________
(`v)
`*..*`

.*.*) .*)
(.* (.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,693
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | BZU Multan | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 06:06 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.