Thread: ~Quran~
View Single Post
Old 16-12-2009, 11:18 PM   #1
usman_latif_ch
Islamic ~Quran~

~Quran~

Amal ki kitab thi
Dua ki kitab bana dia...

Samajhne ki kitab thi
parhne ki kitab bana dia...

Zindon ka Dastoor tha
Murdon ka Manshoor bana dia...

iNQalab ki kitab thi
Sirf Sawab ki kitab bana dia...

ilm ki kitab thi
La ilmon k hathun mein thama dia...

Taskheer-e-kayenat ka Dars dene aai thi
Sirf Madrisson ka nisaab bana dia...

Murda qomon ko zinda karne aai thi
Murdon ko bakhshwane par laga dia...
  Reply With Quote